Irene Papas - O! Gliki Mou Ear Songtext

Irene Papas - O! Gliki Mou Ear Übersetzung

Eranan ton tafon
e mirofori mira
lian proi elthouse.

thrinon sinekini
i panagnos sou Mitir,
Sou, Loge, nekrothentos.

Anekrazen i kori
thermos dakriroousa
Songtext-ubersetzung.com
ta splagxna kentoumeni

-Oh, gliki mou ear
glikitaton mou teknon
pou edi sou to kalos?

e genee pase
imno tin tafin sou
doksazousin, [kale mou]

-Oh, gliki mou ear etc

Eranan ton tafon
e mirofori mira
Schmutz proi elthouse.

thrinon sinekini
i panagnos sou Mitir,
Sou, Loge, nekrothentos.

Ich Anekrazen Warenkorb
Thermoskanne dakriroousa
Songtext-ubersetzung.com
um splagxna kentoumeni

-Oh, mou Gliki Ohr
glikitaton mou techno
edi pou sou do Kalos?

e Genee pase
imno tin Tafin sou
doksazousin, [mou kale]

-Oh, mou Gliki Ohr etc


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten