99 Posse - Salario garantito Songtext

99 Posse - Salario garantito Übersetzung

Scinn' ambress' mamma mia ce stà a manifestazione
o burdell' a polizia o votta votta ò curdone
a fà o burdell' mmiez' à via é lott' l'occupazione
te fai nà marenna e via l'università à riunione
se fa sera i manifest' ò sicchìo à colla e vai a azzeccà
se fà mezzanott' cull'amic' vai a svarià
tuorn' é quatt' a' matina a casa tua e te vai a cuccà
te fai tre, quatt'ore é suonn te vene a scetà mammà
Sino a nove e lla mattina me devo mettere a studià
ì me facc' ò mazz' tant' tutt'i juorn' a faticà

nù pensier' n'ossessione ma coccos' sadda fà
te dic' basta basta basta nun poss' cchiù stà
ncopp' ò 7: 40 ì mammà e papà
ricattat' ossessionat' mantenut' parassit'
ma 'sta storia adda fernì vogl'ò salario garantit'
'O salario garantit', vogl'o salario garantit'

cù na scusa bona a vocia ross' e doje promess'
gir' e vot sott'en'copp' mammà t'agg'fatt' fess'
ma ò problema over' stà rint' a stà coscienza cà
tagg'fatt' fess' mà tu scinn' e po' vai a faticà
ò lavor' salariat' sotto ò padron'
à fatica umiliazion' pé m'arregner' ò panzon'
e me sent' nà latrina comm' cazz' se po' ffà
avessa fà ambress' mavess' laureà
ma l'università già è bella nun se po' supportà
Figurammoc'e corsi senza 'e se potè fermà
E nun me piace stà società me fà schif' é faticà
no nun voglio faticà sul' pe me fà sfruttà
e nun voglio sturià sulament' pé sfunnà
me fà schif' l'arriv sprezz' ò rampantism' song' doje aspett' te ric' rò capitalism'
a me me piac' é sturià pe capì é cose comm' stann'
sent' ò bisogn'é luttà contr'à stù stat' che è tirann'
nun me ne passa po' cazz' si me laureo int' a 10 ann'
Songtext-ubersetzung.com
ma mentre sto' cà cantann' e abballann'
a casa mia mammà pe mmé sta faticann'

È nù pensier' n'ossessione ma coccos' sadda fà
te dic' basta basta basta nun poss' cchiù stà
ncopp' ò 7: 40 ì mammà e papà
ricattat' ossessionat' mantenut' parassit'
ma 'sta storia adda fernì vogl'ò salario garantit'
'O salario garantit', vogl'o salario garantit'

Rà giamaica rà giamaica macka B. ce l'ha già ritt'
pe tutt' è mamm' massimo rispett'
massimo rispetto pe chi te mantene
sopratutt' si ò ffà pecché te vò bene
però massimo rispetto pur' pe chi lotta
pe ' chi all'arrivissi te ric'over' se ne fott'
pé chi sta tranquill' nun tene fretta e vò sturià
senza ì se ne fottere rà produttività
e allora mamma e figl' e nà maniera anna campà
senza incomprensioni turciglium' e mal' 'e cap'
ò salario garantito e ò burdell' è eliminat'
mammà po' lassà ò lavor' salariat'
può sturià cchiù tranquill' e nun sì cchiù ricattat'
foss' bell' però ancora nun è stato realizzat'
pecché stù guern' chin' e mmerda e inchiavecat'
serv' rò capital' servo della nato
nun se ne passa po' cazz' rò proletariat'
e chi nun produce i chi è sfruttat'
e allora organizzammic' e avviamm' a lottà

Perché basta basta basta nun se po' cchiù stà
ncopp' ò 7: 40 ì mammà e papà
ricattat' ossessionat' mantenut' parassit'
ma 'sta storia adda fernì vogl'ò salario garantit'
Vogl'o salario garantit' 'o salario garantit'

Scinn 'Ambress' da meine Mutter Ereignis stà
oder Burdell 'der Polizei oder Votta Votta ò curdone
ein Burdell vor oder 'mmiez' à Straße ist lott Beschäftigungs
Sie tun nà Marenna und außerhalb des Campus ein Treffen
wenn es Abend Manifeste 'à ò Sicchio Leim und gehen Sie zu Azzecca
wenn vor-Stunden cull'amic 'gehen auf die Scharia
tuorn 'ist Quatt' auf 'matina zu Ihrem Haus und Sie gehen zu Cucca
Sie drei quatt'ore wird Sie Adern Sceta MAMMA suonn
Bis zu neun und lla Morgen habe ich in zu setzen studiert
ì mich versah 'ò mazz' tant 'tutt'i juorn' Müdigkeit

FALLING Gedanken "n'ossessione aber Coccos 'Sadda vor
Dezember Sie 'nur gerade eben Nonne mögl' cchiu stà
ncoppa 'O 7: 40i Mama und Papa
ricattat 'ossessionat', die aufgespannt hat "parassit '
aber "es ist Geschichte Adda Ferni vogl'ò Lohn garantit '
'O garantit Lohn', vogl'o Lohn garantit '

na coo bona entschuldigen Vocia ross 'und Doje PROMESS'
gir 'und vot sott'en'copp' Mama t'agg'fatt 'fess'
aber ò über 'Problem stà rint' in stà Bewusstsein ca
tagg'fatt 'fess' ma Sie scinn "und wenig" gehen zu Müdigkeit
ò Lavor 'salariat' unter ò Padron '
Eine harte umiliazion 'Pé m'arregner' ò Panzon '
und ich schickte 'nà Latrine comm' ficken ', wenn einige "FFA
avessa vor Ambress 'mavess' Laureà
aber die Universität ist schon schön Nonne wenn einige 'unterstützt
Figurammoc'e Kurse ohne ", und wenn er die Firma könnte
Und Nonne mich wie stà Unternehmen macht mich schif 'und Mühe
keine Nonne wollen Müdigkeit auf 'mich pe nutzt vor
und nun wollen Sturia sulament 'Pé sfunnà
Es macht mich schif 'der arriv sprezz "ò rampantism" Lied "Doje wartete' ric te 'Rô Kapitalismus'
me piac me 'ist Sturia pe versteht Dinge comm' tren '
gesendet "ò bisogn'é Lutta werden gegen Stu stat", die tirann ist '
Ich Nonne sie geht wenig "Fick" ist mir graduieren int '10 ann '
Songtext-ubersetzung.com
aber während ich bin Ca 'cantann' und abballann '
zu meinem Haus Mama ist pe mme faticann '

Sie NOR dachte 'n'ossessione aber Coccos' Sadda vor
Dezember Sie 'nur gerade eben Nonne mögl' cchiu stà
ncoppa 'O 7: 40 Ich Mama und Papa
ricattat 'ossessionat', die aufgespannt hat "parassit '
aber "es ist Geschichte Adda Ferni vogl'ò Lohn garantit '
'O garantit Lohn', vogl'o Lohn garantit '

Ra Ra Jamaika hat er RITT bereits Jamaika macka B. '
zB alle 'ist mamm' Maximum rispett '
allergrößten Respekt zB diejenigen, die Sie mantene
sopratutt 'ist ò FFA Mängel nur gut wollen
Allerdings größten Respekt, während "zum Beispiel diejenigen, die kämpfen
zB "Wer all'arrivissi Sie ric'over 'er FOTT'
pé die tranquill 'Nonne tene ist Eile und wollen nur Sturia
kein ì Sie Ra Produktivität ficken
und dann Mama und Figl 'und nà Weg anna Campa
turciglium keine Missverständnisse "und krank '' und cap '
ò ò Lohn- und Burdell 'ist eliminat'
kleine Mama "Lassa ò Lavor 'salariat'
kann Sturia cchiu tranquill 'und Nonne ja cchiu ricattat'
FOSS "Glocke", aber immer noch Nonne realizzat '
Stu Mängel GUERN 'Kinn' und mmerda und inchiavecat '
Bedient 'Rò Kapital "geboren von Diener
Nonne, wenn es wenig passiert 'ficken' Rò Proletariat '
und wer produziert die Nonne, die ist sfruttat '
und dann organizzammic 'und avviamm' Lotta

Weil Sie gerade eben gerade Nonne, wenn einige 'cchiu stà
ncoppa 'O 7: 40i Mama und Papa
ricattat 'ossessionat', die aufgespannt hat "parassit '
aber "es ist Geschichte Adda Ferni vogl'ò Lohn garantit '
Vogl'o Lohn garantit '' oder garantit Lohn '


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten