't Westvlams Gemiengeld Vintekoor - De zee Übersetzung

Zwit, meisje, zwit. Doe joen anddoek moar af.
Ik zien Adam, gie ziet Eva. Moar is da toch tof!
Ach ne mens moe toch af en toe ki meedoen met leevn,
ne mens moet em af en toe ki bloot durvn geevn.
Ik zie joen, gie ziet mien, is me da gin skoon akkoord.
Der is geeneen moderne mens die em doa nu nog an stoort.
Ma meisje, woarom zitje doa zo verre in dat oeksje?
En woarom zitje in de sauna met een T-s***rt en e broeksje?

Gie en ik meisje, me zitn in de sauna,
te genieten van mekanders flora en fauna.
Meisje toch, meisje toch, ik zitn ier te zwjitn
en ik zien ik van nateure ol ne redelikn jitn.

Zwit, meisje, zwit, iersi giet moa me die lepel. Nondekuutjes, kstukn ik nu toch wel teegn joene *MIEP*. Ach meisje toch, ik geloovn daj gie da ier nie goe begriept.
Je moet relaxn, tis nie nodig daj joen benen azo toeniept.

Snuft eki die dampn up en proeft eki die geurn.
Da moe deuredringn, meisje, tot in je diepste veurn.
Meiske toch, ik zitn ier nogal moatig te zwjitn
en ik zien ik van nateure ol ne redelijkn jitn.

Ieskoed woater, da woare nu beter
voe mien verlangn te verkortn me een poar centimeter. Emo meiske, alli gow zeg, wa doej gie mie nu an?
Je moe nie wegloopn, moa wrom latje gie mie nu in plan?
Songtext-ubersetzung.com

Gie en ik, meiske, me zitn in de sauna,
te genieten van mekanders flora en fauna.
Meisje toch, meisje toch, ik zitn ier te zwjitn
en ik zien ik van nateure ol ne redelijkn jitn.

De sauna, de sauna, das goed voe joen vel.
Moar ook slicht voe joen erte.
Ma kweetn ik da wel.
In je blootn in de wakte, dat is toch nie proper?
In de zomer, noa Bredene, das vele goekoper!

Gie en ik, meisje, me zitn in de sauna,
te genieten van mekanders flora en fauna.
Meisje toch, meisje toch, ik zitn ier te zwjitn
en ik zien ik van nateure ol ne redelijkn jitn.

Gie en ik, meisje, me zitn in de sauna,
te genieten van mekanders flora en fauna.
Meisje toch, meisje toch, ik zitn ier te zwjitn
en ik zien ik van nateure ol ne redelijkn jitn.

Gie en ik, meisje, me zitn in de sauna,
te genieten van mekanders flora en fauna.
Meisje toch, meisje toch, ik zitn ier te zwjitn
en ik zien ik van nateure ol ne redelijkn jitn.

Swit, Mädchen, Schweiz. Setzen Millionen anddoek aus moar.
Ich sehe Adam Strategie sieht Eva. da ist immer noch groß moar!
Ach ne Mann müde noch ki gelegentlich beitreten leevn,
ne Mann muss em ki gelegentlich durvn geevn aussetzen.
Ich sehe, Löwe, Strategie sieht mien ist mir da Gin Skoon Vereinbarung.
Keine sind modern em doa Mann noch ein stört.
Ma Mädchen, doa woarom Sitz so weit, dass oeksje?
Und sitzt woarom in der Sauna mit einem T-s *** e rt und broeksje?

Gie und mich Mädchen, ich zitn in der Sauna, im
genießen mekan Manager Flora und Fauna.
Mädchen noch, Mädchen wie auch immer, ich zitn zu zwjitn ier
und ich sehe, ich nateure ol ne redelikn jitn.

Swit, Mädchen, Schweiz, iersi gießen mir diesen Löffel Moa. Nondekuutjes ich kstukn jetzt sowieso teegn Joene * FELICIA *. Ah Mädchen wie auch immer, ich geloovn Strategie daj da ier nie goe begriept.
Sie haben, tis erforderlich nie daj Löwe Beine toeniept Azo relaxn.

Schnüffelt eki die dampn sich und Geschmack eki die geurn.
Da müde deuredringn Mädchen in die tiefste veurn.
sowieso Girl, ich zitn ier ganz moatig zu zwjitn
und ich sehe, ich nateure ol ne redelijkn jitn.

Ieskoed woater, die besser woare jetzt
boe mien verlangn mich Polar-Zentimeter verkortn. Emo Mädchen, sagen alli Gow wa doej GIE eine Wirtschaft jetzt?
Sie wegloopn müde nie, moa wrom Latte Strategie Wirtschaft jetzt planen?
Songtext-ubersetzung.com

Gie und ich, Mädchen, ich zitn in der Sauna,
genießen mekan Manager Flora und Fauna.
Mädchen noch, Mädchen sowieso, ich zitn auf zwjitn ier
und ich sehe, ich nateure ol ne redelijkn jitn.

Die Sauna, die Sauna, Krawatte Immobilien Mio. boe Blatt.
Moar slicht auch Millionen boe inert.
Ma da ich kweetn.
In Ihrem blootn in wakte, das ist nie sauber?
Im Sommer NSA Bredene, binden viele goekoper!

Gie und ich Mädchen, das ich in der Sauna zitn,
genießen mekan Manager Flora und Fauna.
Mädchen noch, Mädchen wie auch immer, ich zitn zu zwjitn ier
und ich sehe ich nateure ol ne redelijkn jitn.

Gie und ich Mädchen, das ich in der Sauna zitn,
genießen mekan Manager Flora und Fauna.
Mädchen noch, Mädchen wie auch immer, ich zitn zu ier zwjitn
und ich sehe, ich nateure ol ne redelijkn jitn.

Gie und ich Mädchen, das ich in der Sauna zitn,
genießen mekan Manager Flora und Fauna.
Mädchen noch, Mädchen wie auch immer, ich zitn zu zwjitn ier
und ich sehe, ich nateure ol ne redelijkn jitn.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten