Tapia eta Leturia - Gezurtientzat Songtext

Tapia eta Leturia - Gezurtientzat Übersetzung

Ordu biak laurden gutxietan
azaroaren zazpian
pinpi ta panpa kañonazuak
Irunen ta Ondarrabian,
zer ote ziran ainbeste soñu
altxatu giñan abiyan
obetoxiago entzuteko
obetoxiago entzuteko
itsas ertzera joan giñan.
Bi andrek leyotikan
parrez beriala
Madrid artu zalako
soñuak zirala.
Oik uste zuten zala
Madriden sartzia
kanpantorrera joanta
ezkillak jotzia.

Nik buruari dardar egin ta
au esan nuen aurrena:
gezurra zala soñu auekin
itxura egiten zutena.
Bizkai aldetik gure anaiak
mugitzen asi zirala
aien aurkako jendia bildu
aien aurkako jendia bildu
ori zala bear zuena.
Nik esanda bezala
urrengo goizian
Irun ta Ondarrabitik
zenbat joan zi'an,
oik uste zuten zala
Madriden sartzia
kanpantorrera joanta

ezkillak jotzia

Songtext-ubersetzung.com
Atabalakin tanborra juaz
gizon bat deika atera
irakurririk erriari deitzen
alkate jaunan papera.
Seietan musika soñuakin
goazen guztiok dantzara
Mondragoi ere guria da-ta
Mondragoi ere guria da-ta
gizona zer ari zera!
Orain erdi gordian
zokuan or daudez
erdiak erotuta
nora joanik ta
nora joanik ez.
Oik uste zuten zala
Madriden zartzia

kanpantorrera joanta
ezkillak jotzia.

Erri guztia engañatutzen
gezurren modu txarrian
orrelakorik ez da egiten
gizon zintzuen aurrian.
Zuek zauztela denen nagusi
Españiako lurrian
Ez daukazute ezkillak jorik
ez daukazute ezkillak jorik
Madriko kanpantorrian.
Arritzen naiz gauz ori
burura etortzia
eta oinbesteraño
gizona erotzia.
Oik uste zuten zala
Madriden sartzia
kanpantorrera joanta
ezkillak jotzia.

Zwei im Quartal
November siebte
pinpi und PANPA kañonazuak
Irun und Ondarrabian,
Was waren so viele Stimme
bis wir abiyan
obetoxiago hören
obetoxiago hören
wir gingen an den Rand des Meeres.
Zwei Damen leyotikan
Gelacht beriala
Madrid, weil er nahm
sie waren Instrumente.
Man glaubte, dass er den Vorsitz von
Madrid sartzia
kanpantorrera gehen an
ezkillak jotzia.

Ich schüttelte den Kopf
Ich sage das erste:
er war die Stimme einer Lüge auekin
sie aussehen.
Unsere Brüder aus Bizkaia
Umzug gut gemacht
versammelt, um gegen sie jendia
versammelt, um gegen sie jendia
Ori war der Bär.
Wie ich gesagt habe,
am nächsten Morgen
Irun und Ondarrabitik
Zi'an wie es weiter gehen,
Man glaubte, dass er den Vorsitz von
Madrid sartzia
kanpantorrera gehen an

ezkillak jotzia

Songtext-ubersetzung.com
Pauken Trommel juaz
ein Mann rief:
Aufruf Menschen zu lesen
Die Rolle des Lord Mayor.
Sechs Musik soñuakin
Lassen Sie uns alle tanzen
Mondragon ist auch Fett-ta
Mondragon ist auch Fett-ta
was sind der Mann!
Nun ist die Gordian
oder in Zoku
halb verrückt
und nirgendwo zu gehen jetzt
wo nicht zu gehen.
Man glaubte, dass er den Vorsitz von
Madrid zartzia

kanpantorrera gehen an
ezkillak jotzia.

Alle Leute engañatutzen
liegt eine schlechte Art und Weise
Zustimmung ist nicht
zintzuen Mann Ruinen.
Vor allem aber zauztela
spanischem Boden
Daukazute ezkillak nicht angenommen
ezkillak daukazute nicht angenommen
Kanpantorrian Madriz.
Ich bin in Bewunderung ori
etortzia Geist
und oinbesteraño
erotzia Mann.
Man glaubte, dass er den Vorsitz von
Madrid sartzia
kanpantorrera gehen an
ezkillak jotzia.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten