Farinei Dla Brigna - A Sun Belì S-ciupà Songtext

Farinei Dla Brigna - A Sun Belì S-ciupà Übersetzung

Ma svij che sun gnanca set uri e la mè don-a a braija...
A bit su 'l cafè e 'nvisc la luce e la mè don-a a braija....
Vag al cesso, 'm fass na doccia, peu m'ansèt tranquil e 'n sel pì bel
da la cusin-a sent in burdel.
A l'è 'l cafè ch'a l'è 'nvèrsassi 'n sel furnel.

An ferie vag sempri al mar, ma mi 'm pias la muntagna.
Des uri 'd cua ad agust mach per rivé a Lavagna.
A ses uri anduma 'n spiaggia. La mè don-a a dis ch'am fa tant ben.
A des uri smij na tumatica
e subit dop mesdì a i heu 40 'd frev.

Oh, oh, oh che vita !
Oh, oh, oh sa vita !
Oh oh oh oh oh....
A sun propi s-ciupà...
Propi beli s-ciupà...
Sciubi dubi du uah...
A sun beli s-ciupà !

A i heu truvame n'ucasiun per cambié la mè Panda.
'M la passu quasi 'n miliun se na spend poch pì 'd tranta.
I heu ritirala trei dì fa. A i heu pruvala subit an tangensial.
An certo punto as bita sauté.
Per nen caghemi dos i heu fala 'nt el capel.....
Songtext-ubersetzung.com

Oh,oh,oh che vita !
Oh, oh, oh sa vita !
Oh, oh, oh, oh oh....
A sun propi s-ciupà...
Propi beli s-ciupà...
Sciubi dubi du uah...
A sun beli s-ciupà !

A l'è propi s-ciupà !
Propi beli s-ciupà !
Sciubi dubi du uah...
A l'è beli s-ciupà....

A l'è propi s-ciupà...
Propi beli s-ciupà...
Sciubi dubi du uah...
A l'è beli s-ciupà...

A sun propi s-ciupà...
Propi beli s-ciupà...
Sciubi dubi du uah...
A sun beli s-ciupà !!!!

A sun beli s-ciupà.....

Aber das svij so gnanca September uri und m eine a-don braija ...
Ein bisschen 'Cafe und' nvisc Licht und m ist eine a-don braija ....
Vag auf die Toilette, 'm fass na Dusche, peu m'ansèt ruhigen und' n sel pi schöne
aus der cusin-a in burdel gesendet.
A ist das ", die das Cafe ist das" nvèrsassi 'n sel Furnel.

Ein vag Zeitgenössische Land Urlaub am Meer, aber ich bin Pias die Muntagna.
Des uri 'd cua um agust mach für Rive in Blackboard.
Eine Sitzung anduma uri 'n Strand. Die Me don-a ch'am vor, um dis TANT gut.
A smij des uri na tumatica
und subit Doppel Mesdì der heu 40 'd FREV.

Oh, oh, oh, was für ein Leben!
Oh, oh, weiß oh Leben!
Oh oh oh oh oh ....
Ein Sonne-propi s Ciupa ...
Propi beli s-Ciupa ...
Sciubi dubi du ... uah
Ein Sonne-beli s Ciupa!

In der heu truvame n'ucasiun für die Cambie ME Panda.
'M die fast gleichrangig' n miliun se na poch verbringen pi 'd Tranta.
Die drei von ihnen zurückzuziehen heu Tag. Am heu pruvala Subit ein tangensial.
Ein Punkt als bita anbraten.
Für nen caghemi der heu fala dos 'nt el capel .....
Songtext-ubersetzung.com

Oh, oh, oh, was für ein Leben!
Oh, oh, weiß oh Leben!
Oh, oh, oh, oh oh ....
Ein Sonne-propi s Ciupa ...
Propi beli s-Ciupa ...
Sciubi dubi du ... uah
Ein Sonne-beli s Ciupa!

A ist die n-Propylgruppe Ciupa!
Propylene beli s-Ciupa!
Sciubi dubi du ... uah
A ist das s-beli Ciupa ....

A die propi-Ciupa s ...
Propi beli s-Ciupa ...
Sciubi dubi du ... uah
In der s-Ciupa ist beli ...

Ein Sonne-propi s Ciupa ...
Propi beli s-Ciupa ...
Sciubi dubi du ... uah
Ein Sonne-beli s Ciupa!

Ein Sonne-beli s Ciupa .....


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten