Bear McCreary & Griogair Labhruidh - Moch Sa Mhadainn Songtext

Bear McCreary & Griogair Labhruidh - Moch Sa Mhadainn Übersetzung

Hùg hó ill a ill ó
Hùg hó o ró nàill i
Hùg hó ill a ill ó
Seinn oho ró nàill i.

Moch sa mhadainn is mi dùsgadh,
Is mòr mo shunnd is mo cheòl-gáire;
On a chuala mi am Prionnsa,
Thighinn do dhùthaich Chloinn Ràghnaill.

Gràinne-mullach gach rìgh thu,
Slàn gum pill thusa Theàrlaich;
Songtext-ubersetzung.com
Is ann tha an fhìor-fhuil gun truailleadh,
Anns a' ghruaidh is mòr nàire.

Mar ri barrachd na h-uaisle,
Dh' èireadh suas le deagh nàdar;
Is nan tigeadh tu rithist,
Bhiodh gach tighearna nan àite.

Is nan càraicht an crùn ort
Bu mhùirneach do chàirdean;
Bhiodh Loch Iall mar bu chòir dha,
Cur an òrdugh nan Gàidheal.

Berühren Sie hó krank krank ó
Berühren Sie hó von ró sie Naill
Berühren Sie hó krank krank ó
Oho Singen Rô es Naill.

Früh am Morgen wache ich auf und,
Und meine große Freude und Vergnügen, meine Musik;
Ich hörte von dem Prinzen,
Performances Land Clanranald.

Grain-Top-König euch alle,
Volle Rückkehr, dass Sie Charlie;
Songtext-ubersetzung.com
Und im wahren Blut rein,
In der Wange und eine große Schande.

Wie bei der edleren,
Es bietet mit guten Natur auf;
Und wenn Sie zu suchen,
Jeder Herr des Platzes.

Und die Krone Sie càraicht
Mhùirneach sollte Ihre Verwandten;
Lochiel möchte es sollte,
Organisieren Sie die Gälen.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten