Kathleen MacInnes - A Mhic Iain 'ic Sheumais Songtext

Kathleen MacInnes - A Mhic Iain 'ic Sheumais Übersetzung

A Mhic Ian 'ic Sheumais
Tha do sgeul air m' aire
Air farail ail eo, air farail ail eo
Latha Blar a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
Hi ho hi ri a bho hi eileadh
Hi ho hi ri abho ro a, hu o hi o

Latha Blar na Feitheadh
Bha do leine ballach
Air farail ail eo, air farail ail eo
Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdar an fhearainn
Hi ho hi ri a bho hi eileadh
Hi ho hi ri a bho ro a, hu o hi o

Bha mi fhin ga sughadh
Gus na thuch air m' anail
Air farail ail eo, air farail ail eo
Bha 'n saighead na spreod
'N corp seolta na glaine
Hi ho hi ri a bho hi eileadh
Hi ho hi ri a bho ro a, hu o hi o
Songtext-ubersetzung.com

Bu cheannard ron t-sluagh thu
Dol suas thro thir aineoil
Air farail ail eo, air farail ail eo
Cha do ghabh thu 'm bristeadh
Lamh leigeadh a faladh
Hi ho hi ri a bho hi eileadh
Hi ho hi ri a bho ro a, hu o hi o

On Latha thug thu 'n cuan ort
Bha guaim air na beannaibh
Air farail ail eo, air farail ail eo
Bha snigh' air na speuraibh
'S bha na reulta galach
Hi ho hi ri a bho hi eileadh
Hi ho hi ri a bho ro a, hu o hi o

'S cairdeach a Righ Leohais
Mo leomhann glan, uasal
Air farail ail eo, air farail ail eo
Mu Mhac Iain 'ic Sheumais
Duine treubhach, smiorail
Hi ho hi ri a bho hi eileadh
Hi ho hi ri a bho ro a, hu o hi o

Sohn Ian Sohn James
Ihre Geschichte in meinem Kopf
Farail lag auf ihm, legen Sie es auf farail
Day Schlacht von Cheithe
Benötigt mein Baby
Hallo ho hallo hallo von seinem Kilt
Hallo ho hallo zu abho vor, hu hallo o o

Schlacht des Tages warten
Ihr Hemd gesprenkelt
Farail lag auf ihm, legen Sie es auf farail
Ein edles Blut Körper
Auf der Oberfläche des Landes
Hallo ho hallo hallo von seinem Kilt
Hallo ho hallo zu ihr aus der Zeit vor, aus hallo hu o

Ich saugte
Um Thuch auf meinen Atem
Farail lag auf ihm, legen Sie es auf farail
Der Pfeil spreod
Aber der subtile Körper Reiniger
Hallo ho hallo hallo von seinem Kilt
Hallo ho hallo zu ihr aus der Zeit vor, aus hallo hu o
Songtext-ubersetzung.com

Führer vor den Menschen, die Sie
Gehen Sie nach oben durch thir aineoil
Farail lag auf ihm, legen Sie es auf farail
Könnten Sie nicht meine brechen
Hand lassen faladh
Hallo ho hallo hallo von seinem Kilt
Hallo ho hallo zu ihr aus der Zeit vor, aus hallo hu o

Am zweiten Tag gab man das Meer Sie
Guaim war die Milch
Farail lag auf ihm, legen Sie es auf farail
Snigh war auf der Feste
Und die Sterne Galach
Hallo ho hallo hallo von seinem Kilt
Hallo ho hallo zu ihr aus der Zeit vor, aus hallo hu o

Es ist im Zusammenhang mit König Leohais
Mein Löwe sauber, edel
Farail lag auf ihm, legen Sie es auf farail
Sohn John, der Sohn von James
Valiant Mann, stark und mutig
Hallo ho hallo hallo von seinem Kilt
Hallo ho hallo zu ihr aus der Zeit vor, aus hallo hu o


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten