Kathleen MacInnes - Fhir an Leadain Thlàith Songtext

Kathleen MacInnes - Fhir an Leadain Thlàith Übersetzung

Fhir a leadain thlàth
Dh'fhàg thu mi fo bhròn

Fhir chul dualaich chleachdaich
'S bòidhche snuadh ri fhaicinn
Tha do ghaol an tasgaidh
'N seòmar glaist' 'nam fheòil

Fhir a leadain chraobhaich
B'òg a rinn thu m'aomadh
Thug thu mi o m'dhaoine
A fhuair mo shaothair òg

Fhir a leadain laghaich
'S tu mo rùn 's mo roghainn
Nan sguireadh tu thagail
Songtext-ubersetzung.com
'S an tigh 's am bi'n t-òl

An toiseach a' gheamhraidh
'S ann a ghabh mi geall ort
Shaoil leam gum bu leam thu
'S cha do sheall thu'm chòir

'N gàire rinn mi'n uiridh
Chuir mo cheum an truimead
'S mise tha gu duilich
'S muladach mo cheòl

Tha mi trom an dràsd'
'S e sin fàth mo dheòir
Fhir a leadain thlàth
Dh'fhàg thu mi fo bhròn

Männer schönes Haar
Ich ließ dich traurig

Mann hinter dem lockigen Haar
Die geliebte schön zu sehen
Die Liebe für das Museum
'N glaist Zimmer' 'Fleisch

Schöne Männer Chraobhaich
B'òg getan m'aomadh
Ich habe dich von m'dhaoine
Ein junger bekam meine Arbeit

Schöne Männer laghaich
Sie meine Absicht, und meine Wahl
Wenn Sie aufhören thagail
Songtext-ubersetzung.com
Das Haus und das Trinken bi'n

Der Beginn des Winters
Und ich nahm Sie darauf wetten,
Ich dachte, dass Sie möchten,
Es sah nie richtig thu'm

Aber im letzten Jahr habe ich lachen
Mein Schritt Gewicht
"Es tut mir leid
Sad meine Musik

Ich bin schwanger jetzt
Das ist der Zweck meiner Tränen
Männer schönes Haar
Ich ließ dich traurig


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten