Mahendra Kapoor - Hanuman Chalisa Songtext

Mahendra Kapoor - Hanuman Chalisa Übersetzung

DOHA: Shri Guru Charan Sarooja-raj
Nija manu Mukura Sudhaari
Baranau Rahubhara Bimala Yasha
Jo Dayaka Phala Chari
Budhee-Heen Thanu Jannikay
Sumirow Pavana Kumara
Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee
Harahu Kalesha Vikaara
CHOPAI: Jai Hanuman gyan gun sagar, Jai Kapis tihun lok ujagar... 1
Ram doot atulit bal dhama, Anjaani-putra Pavan sut nama... 2
Mahabir Bikram Bajrangi, Kumati nivar sumati Ke sangi... 3
Kanchan varan viraj subesa, Kanan Kundal Kunchit Kesha... 4
Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje, Kaandhe moonj janehu sajai... 5
Sankar suvan kesri Nandan, Tej prataap maha jag vandan... 6
Vidyavaan guni ati chatur, Ram kaj karibe ko aatur... 7
Prabu charitra sunibe-ko rasiya, Ram Lakhan Sita man Basiya... 8
Sukshma roop dhari Siyahi dikhava, Vikat roop dhari lank jarava... 9
Bhima roop dhari asur sanghare, Ramachandra ke kaj sanvare... 10
Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye, Shri Raghuvir Harashi ur laye... 11
Raghupati Kinhi bahut badai, Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai... 12
Sahas badan tumharo yash gaave, Asa-kahi Shripati kanth lagaave... 13
Sankadhik Brahmaadi Muneesa, Narad-Sarad sahit Aheesa... 14
Yam Kuber Digpaal Jahan te, Kavi kovid kahi sake kahan te... 15
Tum upkar Sugreevahin keenha, Ram milaye rajpad deenha... 16
Tumharo mantra Vibheeshan maana, Lankeshwar Bhaye Sub jag jana... 17
Yug sahastra jojan par Bhanu, Leelyo tahi madhur phal janu... 18
Songtext-ubersetzung.com
Prabhu mudrika meli mukh mahee, Jaladhi langhi gaye achraj nahee... 19
Durgaam kaj jagath ke jete, Sugam anugraha tumhre tete... 20
Ram dwaare tum rakhvare, Hoat na agya binu paisare... 21
Sub sukh lahae tumhari sar na, Tum rakshak kahu ko dar naa... 22
Aapan tej samharo aapai, Teenhon lok hank te kanpai... 23
Bhoot pisaach Nikat nahin aavai, Mahavir jab naam sunavae... 24
Nase rog harae sab peera, Japat nirantar Hanumant beera.25
Sankat se Hanuman chudavae, Man Karam Vachan dyan jo lavai... 26
Sab par Ram tapasvee raja, Tin ke kaj sakal Tum saja... 27
Aur manorath jo koi lavai, Sohi amit jeevan phal pavai... 28
Charon Yug partap tumhara, Hai persidh jagat ujiyara... 29
Sadhu Sant ke tum Rakhware, Asur nikandan Ram dulhare... 30
Ashta-sidhi nav nidhi ke dhata, As-var deen Janki mata... 31
Ram rasayan tumhare pasa, Sada raho Raghupati ke dasa... 32
Tumhare bhajan Ram ko pavai, Janam-janam ke dukh bisraavai... 33
Anth-kaal Raghuvir pur jayee, Jahan janam Hari-Bakht Kahayee... 34
Aur Devta Chit na dharehi, Hanumanth se hi sarve sukh karehi... 35
Sankat kate-mite sab peera, Jo sumirai Hanumat Balbeera... 36
Jai Jai Jai Hanuman Gosahin, Kripa Karahu Gurudev ki nyahin... 37
Jo sat bar path kare kohi, Chutehi bandhi maha sukh hohi... 38
Jo yah padhe Hanuman Chalisa, Hoye siddhi sakhi Gaureesa... 39
Tulsidas sada hari chera, Keejai Nath Hridaye mein dera... 40
DOHA: Pavan Tanay Sankat Harana, Mangala Murati Roop
Ram Lakhana Sita Sahita, Hriday Basahu Soor Bhoop.
Bol... Siya var Ram chandra ki... jai
Pawan sut hanuman ki jai...

Doha: Shri Guru Charan Raj Sruja
Nija Manu Mukur Sudhari
Belinda Rhbra Brnu Isa
Chari Frucht, die Dayka
Budai-inferior abgeschwächten Ja ँ Nikay
Sumirau Pawan Kumar
Bala Vidya Dehu Mohi-wit
Hrhu Klesha Störung
Chopai: Jai Hanuman Gunn Ozeankentnisse, Jai Kapis tihun lok ujagar ... 1
Ram Doot Atulit Bal Dhama, Anjani-putra Pavan sut Nama ... 2
Mahabir Bikram Bajrangi, Kumati nivar Sumati Ke sangi ... 3
Kanchan aber Viraaj Subesa, Kanan Kundal Kunchit Kesha ... 4
Thunderbolt und sitzen Dhuvaje Hand, Kaandhe moonj janehu sajai ... 5
Nandan Kesri hybrid, Tej prataap maha jag Vandan ... 6
Tongued Vidyavaan mal vorbei, Ram kaj karibe ko aatur ... 7
Prabu charitra sunibe ko-the Epicure, Ram Lakhan Sita Mann Basiya ... 8
Dhari Siyhi als feinkörniges Furnier, Vikat roop Dhari lank Jarava ... 9
Als Dämon Sanghaare Bhim Dhari, Ramachandra ke kaj sanvare ... 10
Animation für Jiyaaye Lakhan, Shri Raghuvir Harashi ur Laye ... 11
Raghupati Kinhi sehr Bdaai, ihr lieben mam Indien selbst-sam bhai ... 12
Gab ein dickes Lob Tumhro sahas Körper, Asa-kahi Shripati kanth lagaave ... 13
Sankadik Brhmadi Muneesa, Narada-Sarad Sahit Aheesa ... 14
Yam Kuber Digpal wo Te, Kavi Kovid kahi willen kahan te ... 15
Kinha Sugrivhin Sie bevorzugen, Ram milaye rajpad deenha ... 16
Tumhro Zauber katastrophal betrachtet, Lankeshwar Bhaye Sub jag jana ... 17
Alter bei Thousand Jojan Bhanu, Leelyo tahi madhur phal janu ... 18
Songtext-ubersetzung.com
Merrill Ring Herr Startseite Mahin, Jaladhi Langhi gaye achraj nahee ... 19
Jete Scharnier unzugänglichen Welt, Sugam anugraha tumhre tete ... 20
na Via Ram Rakhvaare Sie, Hoat agya binu paisare ... 21
Nicht den Kopf alle Lahai, Tum Rakshak kahu ko dar naa ... 22
Apan schnell Smharo Apa, Teenhon lok hank te kanpai ... 23
Geist Pisac noch nicht in der Nähe von Ava, Mahavirs Jab naam sunavae ... 24
Nasa Krankheit Hra Sab Peera, JPT kontinuierliche Hanumat Birk25
Hanuman Cudaava Krise, Mann Karam Vachan dyan jo lavai ... 26
König Rama gar asketisch, Tin ke kaj sakal Tum saja ... 27
Und wer will, Lava, Sohi amit jeevan phal Pavai ... 28
Pratap um Ihr Alter, Hai persidh jagat ujiyara ... 29
Sadhu Sant Rakhvaare Sie, Asur nikandan Ram dulhare ... 30
Acht-gerade neue Gebermittel, Us-var deen Janki mata ... 31
Ram chemische Tumhre Würfel, Sada Raho Raghupati ke dasa ... 32
Ihr bhajan Ram ko Pavai, Geburts janam ke Dukh bisraavai ... 33
End-Periode Raghuvir gehen Pur, wo Geburt Hari-Bakht Kahayee ... 34
Dharehi nichts dagegen, Gott, Hanumanth se hallo sarve sukh karehi ... 35
Peera trennt alle Krisen-Mitte, Jo sumirai Hanumat Balbeera ... 36
Jai Jai Jai Hanuman Gosahin, Kripa Karahu Gurudevs ki nyahin ... 37
Die Infusionsdauer sollte Kohei Text, Chutehi Bandhi maha sukh Hohi ... 38
Hanuman Chalisa welche PDAA, Hoye siddhi sakhi Gaureesa ... 39
Tulsidas Sada Hari Chera, Keejai Nath Hridaye mein dera ... 40
Doha: Wind Tanay Krise Entführungen, wie Di Murti
Sita Ram Lakhan-Code, Herz Basahu Bhoop Sur.
Bol ... Siya var Ram Chandra ki ... Jai
Pawan sut hanuman ki jai ...


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten