Johny Turbo - Bangkok Songtext

Johny Turbo - Bangkok Übersetzung

In Brazil, doar lwoop'n z'ip de plage
Poedelnaakt, juuste nen elastiek
Ip de konte een ferme tatoeage
Een heel kljin doekske bedekt uldre muziek
Moar pas maar ip, van al 't gjin da ze zeggen
ik è gewist, en't loopt doar niemand bloot
'k a veel beter m'n geld hier doen belegg'n,
dan doar te liggen an da strand lik suukerbrood
Want 't è doar niet, 't is doa niet, 't is doa mjir of twee kjirs niet
't is doa nul, flauwe kul, 't is al zjèver en gelul
En de madams, zi'n madams da nog vinten èn gewist,
't is woar, want 'k è woak nog gemist
In Brazil, 't zit vul met halve zott'n
Een spelend kind, ze skiet'n dat doar dood
Heel den boel is doar ferm an't verkrotten
En zelfs de flikken zoe'n nog moorden voor hun brood
Songtext-ubersetzung.com
In Bangkok, doar zien'ter kljinne stretjes

En wisky-cola ze zuup'n dat doar geliek bier
Moar pas maar ip, van al 't gjin da ze zeggen
ik è gewist, en't is doar niet te zien
'k a veel beter m'n geld hier doen belegg'n,
Moar 'k è t verbuust mè doar in Touk-Touk rond te rie'n
Want 't è doar niet, 't is doa niet, 't is doa mjir of twee kjirs niet
't is doa nul, flauwe kul, 't is al zjèver en gelul
En de madams, zi'n madams da nog vinten èn gewist,
't is woar, want 'k è woak nog gemist
In Bangkok, 't zit vul met gele muggen
't is veel verkeer, en't stinkt noar vorte vis
Ik ga veel liever naar Gent of naar Brugge
Ge kunt nie peiz'n oe da'k Belgie è gemis
Ge kunt nie peiz'n oe da'k Vlaander'n è gemis
Ge kunt nie peiz'n oe da'k West-Vlaandren è gemis

Brasilien, doar lwoop'n die plage z'ip
Pudel nackt juuste s elastisch
Ip konte eine feste Tattoo
Ein sehr kljin doekske bedeckt uldre Musik
Moar aber nur ip, alle 't Gwangjin da sie sagen,
Ich löschte è, en't läuft doar niemand aussetzen
'K ein viel besseres mein Geld hier belegg'n tun,
dann doar ein da Strand lecken suukerbrood sein
Weil 't è doar nicht, es ist doa nicht, es ist doa mjir oder zwei kjirs nicht
Es ist doa Null, Unsinn, es ist alles Bullshit und zjèver
Und madams, zi'n madams da noch Vinten und gelöscht wird,
Es ist WOAR weil "k è woak noch fehlt
In Brasilien ist 't mit einem halben zott'n füllen
Ein spielendes Kind, skiet'n sie welche doar Tod
Im Laufe der Partie ist doar Firma an't Baufälligkeit
Und selbst zoe'n die Bullen immer noch für ein Leben töten
Songtext-ubersetzung.com
In Bangkok, doar zien'ter kljinne stretjes

Und Whisky-Cola sie zuup'n Bier, das doar geliek
Moar aber nur ip, alle 't Gwangjin da sie sagen,
Ich löschte è, en't nicht doar sehen
'K ein viel besseres mein Geld hier belegg'n tun,
Moar 'è k t verbuust mè doar in Touk-Touk zu rie'n um
Weil 't è doar nicht, es ist doa nicht, es ist doa mjir oder zwei kjirs nicht
Es ist doa Null, Unsinn, es ist alles Bullshit und zjèver
Und madams, zi'n madams da noch Vinten und gelöscht wird,
Es ist WOAR weil "k è woak noch fehlt
In Bangkok ist 't mit gelben Mücken füllen
Es ist viel Verkehr, stinkt en't noar Wasserbad Wirbel Fisch
Ich viel lieber nach Gent oder Brügge
Ge You nie peiz'n oe da'k Belgien è Verlust
Ge You nie peiz'n oe da'k Vlaander'n è Verlust
Ge You nie peiz'n oe da'k Westen Vlaandren è Verlust


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten