't Hof van Commerce - Trappet of Songtext

't Hof van Commerce - Trappet of Übersetzung

Ik ben associoal
en 'k vin et dood normoal
't i de woarheid welbepoald
ik vertelle gin verhoal
'k ben wok niet ofgedoald
in de túnzegerie
of in de fantasie
de peage is ol lange betoald
zandgestoald
zyn myn voardigheedn socioal
gereduceerd tout het geroamte
gepolierd stoal
ik kanne niemand verdroagn
ik ben niet te behaogn
iderjin verdient de vulle loage
'allo ik ben Patric
ik doe olles vou de kick
mynne hobby is model
ik ben vrji fotogeniek
in de winder goa'k goan skiijn
in de zomer bykan nooit
en iederkji dak toch goa is de snjiw ol ontdooid
ik verstoa do toch nie goed

Ol die asocialiteit
we zyn toch ollemoale minsn
ne goein dag is rap gezeid
ge moet u nie geneern vou te zeggn wuk dak moe doen
oa't er'n twodde is toen moe'j mo belln
iedern dag olle seizoen
Ik ben nog oltyd dezelfdn
ik ben nog oltyd geweldig
ik ben nog oltyd bereid
vou de wèreld of te breekn zelve
ik hoatte olles
'k è jin twod te zeggn
dat da joen ol is
en vou de twji te bewizzn da't in joene bol is
ne malaria droom
e prize zounder stroom
e piste zounder keetne
e bus me jine boom
'k è genoeg gezeid
't is ier reize geleid
tussn de joungns en de vintn moakn we wel deeglyk ounderscheid
'k geeve asocialiteit ne nieuwe noame
't i gin avance van de vroagn noa woa goa me
woa goa'k ik me gy? Júste nieverst
zy'j toen weg alljine? Ik è nie liever
trappet of
Ik ben oltyd vriendelyk
en superwelgezindelyk
oa woordn nie bestoan
vinnek ze út ik ben bemindelyk
nie zindelyk
mo degelyk
ik sloape zounder deekn ik
ik zwemme zounder zwembroek in de zwemkommn en de beekn ik

Trappet of
en krúpt in e scof
ken'd u plekke ounder 't stof
vannacher in de kasse
Songtext-ubersetzung.com
of goat ip in de masse
't i joene bol da'k ik wasse
oa'k nog veele moete tollereern is't ik die u vergasse
machtig vintje kluchtig
ge zy minne beste moat
ik goat toen noar u ús kommn
ik weete da'j der ip stoat
ik è nog e voorstel
we kunn toen pizza besteln
en by de kaffie over ús diepste emoties vertelln
'k è gefusilleerd vou minder
nie te verelpn me ne windel
ondervind e bitje hinder
de leute is ol wa klinder
'k zal u nog ekji begeevn in my onmiddellyke rúmte
'k è nog e recept
vou veugels van u geplúmte
'k geeve asocialiteit ne nieuwe noame
't i gin avance van de vroagn noa woa goa me
woa goa'k ik me gy? Júste nieverst
zy'j toen weg alljine? Ik è nie liever

Trappet of
goat jin goan smoorn kèrl
ik zou da machtig vindn
'k tracteere an hjil de wèreld
en giet ze rap noa binn
en loater ip den aovend
toun è'k myn beste moaten
in nie den oller diksten
in Rousloar in de goaten
Ge zyt ol eevn tollerabel
of Ludovic Russo
me ne katrol en me ne koabel
verhangn an u bolln
vúlln enthousiasteling
goa geirn noa theater
en ik, ik ben nen ienkeling
en nen overtúgde hoater
oké oké
'k erkenne nog geirn dak ik oore
mo zyt toch redelyk
't i nie dak ik u vermoorde
geweun e bitje miselykheid, i da te ville
en oa'k ik my ne pizza bestelle ao'k by jou chille
'k è wel e bitje dust
mo 't zit lik nie mji in de frigo
zou'j 't zien zittn vou noa de kelder te goan
amigo mio
woar is da bakske
'k goa'n ekji verzettn
da programma da'j an't kykn zyt
't i ginne vettn

'k geeve asocialiteit ne nieuwe noame
't i gin avance van de vroagn noa woa goa me
woa goa'k ik me gy? Júste nieverst
zy'j toen weg alljine? Ik è nie liever
'k geeve asocialiteit ne nieuwe noame
't i gin avance van de vroagn noa woa goa me
woa goa'k ik me gy? Júste nieverst
zy'j toen weg alljine? Ik è nie liever
trappet of

Ich bin associoal
und 'k vin et Tod normoal
'T i WOAR von welbepoald
Ich erzähle Gin verhoal
"K'm Wok nicht ofgedoald
im túnzegerie
oder Fantasie
die Maut ist ol lange betoald
zandgestoald
ZYN myn voardigheedn socioal
tout die geroamte reduziert
poliert Stoal
Ich kanne niemand verdroagn
Ich bin nicht behaogn
iderjin verdient geweiht loage
'Allo I Patric
Ich olles vou Kick
mynne Hobby-Modell
Ich bin fotogen vrji
in der Wickler goa'k goan skiijn
im Sommer nie bykan
und iederkji Dach noch goa auftaut snjiw ol
Ich verstoa sowieso tun nie gut

ol Asozialität
Wir zyn noch ollemoale minsn
ne goein Tag rap gezeid
ge brauchen Sie nie geneern vou WUK Dach machen müde zu zeggn
oa't er'n twodde ist, wenn moe'j mo belln
iedern Tag olle Saison
Ich bin immer noch oltyd dezelfdn
Ich bin immer noch große oltyd
Ich bin immer noch bereit oltyd
vou der Welt oder sich selbst breekn
Ich hoatte olles
'K è jin TWOD zu zeggn
was da ol Millionen
und vou der twji zu bewizzn da't in Joene Globus
ne Malaria Traum
e Preis zounder Stream
e Piste zounder keetne
email me Trainer Jine Baum
'K è genug gezeid
Es ist ier geführte Reise
die zwischen dem joungns und vintn moakn tun wir deeglyk ounderscheid
'K betrug Asozialität ne neue noame
'T i Gin Avance von vroagn NSA woa goa mich
woa ich goa'k du mich? juste nieverst
zy'j wenn weg alljine? Ich ziehe es è nie
trappet oder
Ich bin oltyd vriendelyk
und superwelgezindelyk
ao wordn nie bestoan
sie vinnek út I bemindelyk
nie zindelyk
mo degelyk
Ich sloape zounder deekn I
Ich zwemme zounder Badeanzug in zwemkommn und ich beekn

Trappet oder
und Krupt e SCOF
ken'd erkennen Sie den Staub ounder
letzte acher in kasse
Songtext-ubersetzung.com
oder Ziege ip in Massen
'T i Joene Globus da'k Ich wasche
oa'k noch Veele Moete tollereern is't daß ich ASSE
leistungsstarke vintje Farce
ge sie lieben am besten Wassergraben
Ich noar Ziege, wenn Sie uns kommn
Ich Weete da'j von IP Hermelin
Ich habe sogar Vorschlag e è
Wir tun können, wenn Pizza besteln
und durch die Kaffie über uns tiefsten Gefühle vertelln
'K è Schuss vou weniger
nie verelpn mir ne Verband
Erleben Ärgernis e bitje
Leute ist die ol wa Klinder
'K Sie ekji begeevn in meinem Zimmer mit Ofen onmiddellyke
'K è sogar Rezept per E-Mail
vou veugels Sie geplúmte
'K betrug Asozialität ne neue noame
'T i Gin Avance von vroagn NSA woa goa mich
woa ich goa'k du mich? juste nieverst
zy'j wenn weg alljine? Ich ziehe es è nie

Trappet oder
Ziege jin goan smoorn Kerl
Ich würde da mächtige vindn
'K tracteere eine hjil der Welt
und gießen Sie rappen NSA binn
und loater ip den Aovend
toun e'k myn besten moaten
nie in der oller diksten
in Rousloar in goaten
Ge Zyt- ol eevn tollerabel
oder Ludovic Russo
Me ne Scheibe und ich ne koabel
verhangn Anus Bolln
vúlln Enthusiasten
goa geirn NSA Theater
und ich, ich bin s ienkeling
und Pläne overtúgde hoater
okay okay
'K bestätigen auch geirn Dach Ohren I
mo Zyt- noch erträglich
'T i Dach nie ich ermordet
geweun e Bit miselykheid i da ville
Ich oa'k mein Bestes elle ne Pizza ao'k von dir chill
'K è oder e Mundschutz Staub
mo 't sitzen lecken nie MJI im Kühlschrank
zou'j 't sehen zittn vou NSA Keller GOAN
amigo mio
WOAR da Bakske
'K Goa'n ekji verzettn
da Programm da'j an't kykn Zyt-
'T i Ginnegaap vettn

'K betrug Asozialität ne neue noame
'T i Gin Avance von vroagn NSA woa goa mich
woa ich goa'k du mich? juste nieverst
zy'j wenn weg alljine? Ich ziehe es è nie
'K betrug Asozialität ne neue noame
'T i Gin Avance von vroagn NSA woa goa mich
woa ich goa'k du mich? juste nieverst
zy'j wenn weg alljine? Ich ziehe es è nie
trappet oder


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten