't Hof van Commerce - Zonder niet Songtext

't Hof van Commerce - Zonder niet Übersetzung

Beh jow vint, 't Hof Van Commerce, sjûkloatje
Wederom ne machtigen nummero ip oezne CD
"En In Izzegem", vintje toch ...

Zonder moeite, zonder slag
Zonder stwôt, zonder effort
Zonder geld, zonder liefde
Zonder genegenheid, zonder chance
Zonder compassie, zonder bladjes
Zonder toebak, zonder weed
Zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

'k zit 'ip 't dak van de wèreld en 'k kieke noa beneen
'k volle d'rof, recht ip myn mûle
'k springe rechte, 't doe gin zjir, of toch niet mjir
Dan ne marbel teegn joene kop
Ofgedropt van ip 100 mèters wôgte
De drôgte in myn kele, volt best da te verelpn
De skelpn van sportmann'n zyn ol gin avanse
Teegn myn offensief, ge grakt'er mô vanof me chance
't e nie omda'j chanc'èt daj 't verre goa bringn
'k kanne zingn lik bûstik en bradworst
Dommestiek verlost van de dagelikse dingn die u bezig ôudn
Tot verveelns toe
't è genoeg gewist
Myn lyk wèrd ipgevist ût de voart
Myn zwoard versloat veel antagonistn
't kan nie missn, da'n ol d'MC's van België
Benauwd zyn van ik
Ik, MC Pistolee in een vroeger incarnoatie
In een vwôrig leevn
't e woa, 'k è ier nog gewist
Onder nen andern noame
'k è ier nog gewist
'k kanne nie zeggn da 'k mie skoame
Voe de maniere woarip da kik ol dobstakels executere
'k passere, an de revue van d'MC's
Die d'annaaln van de geskiedenisse zuln ingoan
'k lwôpe verloan, è'j mie verstoan ?
Of moe'k mynzelvn nu nog ne kjir eraaln?
Of moe'k der nog nen boas van de hiphop bie oaln?

Zonder moeite, zonder slag
Zonder stwôt, zonder effort
Zonder geld, zonder liefde
Zonder genegenheid, zonder chanse
Zonder compassie, zonder bladjes
Zonder toebak, zonder weed
Zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

Ah, ik weete de legende van de goe MC's
Dus kom môr ol een bitje dichtr
Ik ben de stichtr van de nieuwe loge
't perkament zit in de zwarte koffer
'k ben een minselyk offer
Ik ben de ridder van de gloazne salongtafel
En myn prinsesse bakt ne wafel
Ôk gedoan è me zwemmn in de vyver van 't kastjil
D'interpretoatie van een ongezien taferjil
Ip myne grond, ip myn percjil, wèr'ter gefjist
We drinkn en we smwôrn en we eetn om ter mjist
Songtext-ubersetzung.com
En achter dhoage springe'k ip myn pèrd
'k doe myn langk oar nwoi nie in ne stèrt
'k zwèr'et en 'k èr'et oe'j mie bedient lik god in Vrankriek
Kiek mô nô Dommestiek at ie
Me zyn lanse ol zyn teegnstanders versloat
Mô 't e doarover nie da 't goat
Ik ben Flip Kowlier, noem mie nwoi gin skytpapier
Ge ziet da toch van ier, 'k transformeer in ne vampier
En 'k byt'in joene nekke
En ôut een bitje zjir'toet zyn 't u spiern da 'k verekke
U bloed da 'k oflekke
Kvliege were weg noa de grotte in 't kastjil:
Ik ben nû voldoan en gie zy'nie mji gjil
'K ange me myn wôft onderstebovn ant plafong
'K voll'ôzwô in sloape en da zonder pardong!

Zonder moeite, zonder slag
Zonder stwôt, zonder effort
Zonder geld, zonder liefde
Zonder genegenheid, zonder chanse
Zonder compassie, zonder bladjes
Zonder toebak, zonder weed
Zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

Aha, dikkers akk ik drwôme
'k zitte 'k ik int spel, ge kent da wel
'k wille wel mô 'k kanne niet
In myn drwômm ben 'k lwôm mô 't es een feit
Da 'j in de realiteit nie moe noazn, kbrikn
Voazn me jolijt
'k rie me pèrd en karre deur nbus
't es ol loate mô 'k ben der wel gerust in
'k ben gin kwoad verwachtende
'k zie een poar overnachtende spinn'n
't onheil kan beginn'n, de grond goat oopn
't kom ne zômbie ût, 'k pakke myne zak
Myn ninja stokkn d'rût, en in ne flût e de zombie nog dwôder
Myn ego were grwôdre
't es een twad te zeggne me diene stoefer van Cauw'liers
Em omringn me vampiers

Ik è actie nwôdig lik brwôt of 'k goa dwôd onder de grond
'k droaie rond, ô'k te vele g'inhaleerd è van myn sigarre
'k verwarre de goegelwôvige massa
ô'k an de kassa van de winkle toekomme
Godverdomme, 'k begunne te rapp'n
Ge moe ze zien kiek'n lik nen ont ip 'n zieke koe
'k kete een bitje vloe oe vanachter de zjaloezie
De mins'n of te loern mô ze zien mie nie stoan
En toch ben 'k ier aanwezig, begun mie mô te vreezn
't es ier niemand veilig
Keun'j de woarskuwinge nie leezn ip 't bordje vwô myn deure
ô'k den ôto wegsteure noa d'n bwôrd van d'n afgrond
Dommestiek is ongezond

Zonder moeite, zonder slag
Zonder stwôt, zonder effort
Zonder geld, zonder liefde
Zonder genegenheid, zonder chanse
Zonder compassie, zonder bladjes
Zonder toebak, zonder weed
Zonder niet, zonder niet, zonder nie-ie-ie-ie-iet

Beh jow vin, 't Hof Van Commerce, sjûkloatje
Wieder ne authorise nummero ip oezne CD
"Und Izzegem" vintje sowieso ...

Keine Hektik, kein Hub
Ohne stwôt ohne Anstrengung
Ohne Geld, ohne Liebe
Ohne Zuneigung ohne Chance
Ohne Mitgefühl ohne bladjes
Ohne Toebak ohne Unkraut
Nein, nein, nein, nein, nein nie-ie-ie-ie-on-

'Ks' ip 'Dach der Welt und' k Kieke NSA beneen
'K voll d'rof, rechts ip myn Mule
'K springt gerade' t zjir Gin tun, oder nicht mjir
Dann ne marbel teegn Joene Kopf
Ofgedropt ip 100 Meter wôgte
Die drôgte in myn kele, Volt am besten da verelpn
Die skelpn von sportmann'n ZYN ol Gin Avanse
Teegn myn Offensive ge grakt'er mô vanof mich Chance
'T e nie omda'j chanc'èt daj' t weit goa bringn
'K kanne zingn bûstik lecken und Bratwurst
Domme Studien Beseitigung der Tagessätze dingn Sie beschäftigt ôudn
Bis zu verveelns
'T è genug gelöscht
Myn Leiche war ipgevist UT voart
Myn zwoard versloat viel antagonistn
'T ist nie MissN, da'n d'ol MCs aus Belgien
Verstopfte ZYN i
I, MC Pistolee zu einem früheren incarnoatie
In einem vwôrig leevn
'T e woa, "ek ier noch gelöscht
Unter Pläne Andern noame
'K è ier noch gelöscht
'K kanne zeggn nie da "k Premium skoame
Voe die Maniere woarip da Peep ol dobstakels executere
'K passere, an de revue d'MCs
Das d'annaaln des Skifahrens Nisse zuln ingoan
'K lwôpe verloan, è'j mie verstoan?
Ob moe'k mynzelvn noch ne kjir eraaln?
Oder moe'k von noch nen Boas Hip-Hop-bie oaln?

Keine Hektik, kein Hub
Ohne stwôt ohne Anstrengung
Ohne Geld, ohne Liebe
Ohne Zuneigung ohne chanse
Ohne Mitgefühl ohne bladjes
Ohne Toebak ohne Unkraut
Nein, nein, nein, nein, nein nie-ie-ie-ie-on-

Ah, ich Weete die Legende von deco MCs
So kommen Môr das Bit DICHTR ol
Ich bin stichtr der neuen Hütte
'T Pergament ist in der schwarzen Koffer
'K am minselyk Opfer
Ich bin der Ritter des gloazne salongtafel
Und myn Prinzessinnen Waffel ne gebacken
OK gedoan è mich zwemmn in Vyver 't kastjil
D'interpretoatie eine unsichtbare taferjil
Ip myne Boden ip myn percjil, wèr'ter gefjist
Wir drinkn und wir smwôrn und wir EETN um mjist
Songtext-ubersetzung.com
Und hinter dhoage springe'k ip myn Perd
'K do myn langk Ruder nwoi in ne nie Stert
"Zwèr'et k und 'k èr'et oe'j Wirtschaft dient lecken Gott Vrank Riek
Kiek mo keine Domme Studien an Ionen
Ich zyn lanse ol ZYN teegnstanders versloat
Mô 't e doar über nie da' t Ziege
Ich bin Flip Kowlier, rufen Sie Premium-Gin nwoi skytpapier
Sie sehen, dass nach wie vor von ier ist, 'k in ne Vampir verwandeln
Und 'k byt'in Joene Nekke
Und aus dem Bit zjir'toet ZYN 't spiern Sie da' k verekke
Sie Blut, das 'k oflekke
Kvliege waren NSA weg die Höhle in 't kastjil:
Ich bin jetzt voldoan und Strategie zy'nie MJI Gjil
K ange me myn wôft onderstebovn Ameise plafong
K voll'ôzwô in sloape und das ohne pardong!

Keine Hektik, kein Hub
Ohne stwôt ohne Anstrengung
Ohne Geld, ohne Liebe
Ohne Zuneigung ohne chanse
Ohne Mitgefühl ohne bladjes
Ohne Toebak ohne Unkraut
Nein, nein, nein, nein, nein nie-ie-ie-ie-on-

Ah, ich Verdickungsmittel, AKK drwôme
"Hoch k 'k i int Spiel, weiß, da ge gut
'K willen tun mô' k kanne nicht
In myn drwômm am 'k lwôm mô' t es eine Tatsache,
Da 'J in Wirklichkeit nie müde noazn, kbrikn
Voazn mich Lustigkeit
'K RIE mich plattiert und Karre Tür ÑBus
'T es ol loate mô' k'm davon sicher in
"K'm Gin kwoad warten
'K sehen eine Polar-Nacht spinn'n
'T Unheil kann beginn'n, Boden Ziege oopn
k Packer myne bag 'T ne Zombie UT, kommen'
Myn ninja stokkn d'rut und in ne e flattern Zombie noch dwôder
Myn Ego wurden grwôdre
'T ES Twad zu zeggne mich stoefer von Cauw'liers dienen
Em omringn mich Vampire

Ich è Aktion nwôdig lecken brwôt oder "k goa dwôd U-Bahn
'K droaie um O'K zu viele g'inhaleerd è von myn sigarre
'K verwirren die Massen goegelwôvige
O'K eine Kasse von Winkle toekomme
Goddamn, 'k begunne zu rapp'n
Ge müde sie sehen kiek'n lik s ont ip eine kranke Kuh
'K kete ein Mundschutz vloe oe hinter dem zjaloezie
Die mins'n oder loern mô sie sehen Prämie nie Stoan
Und doch 'k ier vorhanden, die Begünstigung Wirtschaft mô zu vreezn
'T ES ier niemand sicher ist
Keun'j die woarskuwinge nie leezn ip 't unterzeichnen VWO myn Deure
O'K der RTD wegsteure NSA d'n bwôrd d'n Abgrund
Dumm Studien ist ungesund

Keine Hektik, kein Hub
Ohne stwôt ohne Anstrengung
Ohne Geld, ohne Liebe
Ohne Zuneigung ohne chanse
Ohne Mitgefühl ohne bladjes
Ohne Toebak ohne Unkraut
Nein, nein, nein, nein, nein nie-ie-ie-ie-on-


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten