't Hof van Commerce - Driekartkilo tekstn Songtext

't Hof van Commerce - Driekartkilo tekstn Übersetzung

Ei yow, ik skrive gin tekstn voe min zelvn te testn
of da me da doe relaxn, of me da doe beseffn
Wien ister den bestn achter de vuvn en zessn
bescheidn succesn
wiste kik me dust te lessn me gastn te pestn
Da verboal via metaal, via me mentaal,
De rappers smeekn derachter, da is ier nie meer normaal
We moakn kabaal, we gedraagn ons echt anti-sociaal
Tegen dajgie dit é gezei, vertel ik een véél straffer verhaal,
Moar ik ben beshaamd voe da te verteln an de buttnwereld
Voor da ik et beseffe benek aan chattn me slekke vette R&Bslettn
en benek e tekst ant rappn, just voe min rekening te vettn,
welkom in de wéreld van gangsterrappers, vedettn, let ip
tprobleem is nu nog nie gehéél van de boan, gidder ip je slapkoamer
goad ons nu wel verstoan,
gi tid voe sprookjes, mythn, of zang of stoere verhaaln,
knopet in un oarn, of tgoat je stevig beklaagn

Ik zette zjiéver ip een blad an 500 ter eure, minne stilo smelt,
moa swuot, ké nog gern die geure,
en kmoete nie inzittn me minne kapottn bic,
Ik goa doa vwurn nie loatn van sloapn, ei vintje skit in dik
Me ol da geld dakik verdiene, ek genoeg voe een stilo of 10,
Wie goat er mie kopieern, zeg mie wiene, o wiene
wie goat er mie versloan, wablieft er u, két nie verstoan
inderdoad, dak moeste gie zin kzoe begun me noar us te goan
jun doze Caran Dashen is an de mietige kant,
en jun tekstn skrivvn int roze,
jonge, stopt ôt nie besant,
tleevn é ginne kleurboek, stikt u wasco's zjiére weg,
want u meter vin et goed, moa tis eigenlik nie echt
min papier skiet in brande, deur min vlammnde tekstn,
min kot in lichter loaie, deur de friksie van minne reksn
olle weke een nieuw us zoekn, is eigenlijk een twa diers,
moa ké er een twa ip gevonn, ksrivve nu in de kazerne van de pompiers

We smeltn kogels me penn, we kroakn je benn,
we klikkn die bicn, we loatn je sjiékn ip tenn
Me min rooie balpenn, ip je liever lif geskreevn
ge zit getjiékend voe tleevn en gét er zeker gin 9
ja, We smeltn kogels me penn, we kroakn je benn,
we klikkn die bicn, we loatn je sjiékn ip tenn
Me min rooie balpenn, ip je liever lif geskreevn
Songtext-ubersetzung.com
ge zit getjiékend voe tleevn en gét er zeker gin 9

Ik è tekstn voe min solo, en tekstn voe dander groepn,
skrivve tekstn voe de humo, en tekstn voe kabouterboekn
ké ol zwuvele geskreevn, dak nie mjié wete wuk te skrivn
ondertussen zoek ier en doar ol een poar dingn overdrivn
tekstn in sms, nie vergeetn, wok in briefn noa de keuning,
noa klachtndienstn en noan 3-tal lievn
in de lwup der joarn wel te verstoan,
of dedie van nu mak et moa zjiére of teln gedoan
tekstn voe nipstel, tekstn voe straffe,
tekstn die eignlik moa goe zin van tmoment dak ze pafn
tekstn voe biograviën, in tidde van de profit
echter gin jinne kjié tekstn over bergn en hobbits
en die tekstn voe thof, zwigt er mie over
soms zin ze machtig en klevver, en ton soms zin ze moa povver
dedie verkwup ik ton an minder mc's
over een katte in ne zak gesprokkn, kgoa ze verliezn

Ik skrivve zoveel tekstn, zodak min zelvn buttn zin erè
kpasseern puntjes ip de i en ôk ten van zin ip deramita
min linn weegn deure, me ne stilo van ne kilowatt
watt voe in jun wurn, ze klapt van ip min blad tes were ntwuk
zimme zamme zoeme, negin zoeme, da doen wa dak wa
we skrivvn ip aar livvn om te vergelikkn en we bereknn want tdoe je ntwa
té best cava, tis zelfste prumn
en zikke te doen da, klat da bliekn ut min penne, dak laatn vloein è
dak loatn vermoain è, moen der nwuis aan snoein
of moe je bluf moa groein, kbedoeln, ik bluf moa boein
en ik steekn in junne stoeln af,
zeker gin toafels, doa sloak ip en doek de boel doavern
kè jem, lik je matrasse ip jé bedde snachts in zaventem
kzin gin van gent'em kzin nie van, kzin em, ken jem, moa me bik zik majéfiek,
da zik van zeggn, goat verder, da's flappy keremesse-gem just nevest zup-kerken ém
Je kunt er alleen moa komn, deur vré loate te penn

We smeltn kogels me penn, we kroakn je penn,
we klikkn die bicn, we loatn je sjiékn ip tenn
Me min rooie balpenn, ip je lever lif geskreevn
ge zit getjiékend voe tleevn en gét er zeker gin 9
ja, We smeltn kogels me penn, we kroakn je penn,
we klikkn die bicn, we loatn je sjiékn ip tenn
Me min rooie balpenn, ip je lever lif geskreevn
ge zit getjiékend voe tleevn en gét er zeker gin 9

Ei yow, ik Skrive Gin tekstn voe min zelvn te testn
Von da ich da doe relaxn, von mir da doe beseffn
Wien ister den bestn achter de vuvn en zessn
Bescheidn succesn
Wiste kik mich Staub te lessn mich Gastn te pestn
Da verboal über metaal, über mich mentaal,
De rappers smeekn derachter, da ist ier nie meer normaal
Wir moakn kabaal, wir gedraagn ons echt anti-sociaal
Tegen dajgie dit é gezei, vertel ik een véél straffer verhaal,
Moar ik ben besamamd voe da te verteln an de buttnwereld
Voor da ik und beseffe benek aan chattn mich slekke vette R & Bslettn
En benek e tekst ant rappn, nur voe min rekening te vettn,
Welcom in de wéreld van gangsterrappers, vedettn, lassen Sie ip
Tprobleem ist nu nog nie gehéél van de boan, gidder ip je slapkoamer
Goad ons nu wel verstoan,
Gi tid voe sprookjes, mythn, von zang von stoere verhaaln,
Knopet in un oarn, von tgoat je stevig beklaagn

Ik zette zjiéver ip een blad ein 500 ter eure, minne stilo roch,
Moa swuot, ké nog gern die geure,
En kmoete nie inzittn ich minne kapottn bic,
Ik Goa Doa Vwurn nie Loatn van Sloapn, Ei Vintje Skit in Dik
Me ol da geld dakik verdiene, ek genoeg voe een stilo von 10,
Wie zähne mie kopieern, zeg mie wiene, o wiene
Wie ziegen er mie versloan, wablieft er u, két nie verstoan
Inderdoad, dak moeste gie zin kzoe begonnen mich noar uns te goan
Jun doze Caran Dashen ist ein de mietige Kant,
En jun tekstn skrivvn int roze,
Jonge, stopt ôt nie besant,
Tleevn é ginne kleurboek, stikt u wasco's zjiére weg,
Will u meter vin et goed, moa tis eigenlik nie echt
Min papier skiet in brande, deur min vlammnde tekstn,
Min kot in lichter loaie, deur de friksie van minne reksn
Olle weke een nieuw uns zoekn, ist eigenlijk een twa diers,
Moa ké er een twa ip gevonn, ksrivve nu in de kazerne van de pompiers

Wir smeltn kogels ich penn, wir kroakn je benn,
Wir klikkn sterben bicn, wir loatn je sjiékn ip tenn
Ich min rooie balpenn, ip je liever lif geskreevn
Gezit getjiékend voe tleevn en gét er zeker gin 9
Ja, wir smeltn kogels mich penn, wir kroakn je benn,
Wir klikkn sterben bicn, wir loatn je sjiékn ip tenn
Ich min rooie balpenn, ip je liever lif geskreevn
Songtext-ubersetzung.com
Gezit getjiékend voe tleevn en gét er zeker gin 9

Ik è tekstn voe min solo, en tekstn voe dander groepn,
Skrivve tekstn voe de humo, en tekstn voe kabouterboekn
Ké ol zwuvele geskreevn, dak nie mjié wete wuk te skrivn
Ondertussen zoek ier en doar ol een poar dingn overdrivn
Tekstn in sms, nie vergeetn, wok in briefn noa de keuning,
Noa klachtndienstn en noan 3-tal lievn
In der lwup der joarn wel te verstoan,
Von dedie van nu mak und moa zjiére von teln gedoan
Tekstn voe nipstel, tekstn voe straffe,
Tekstn die eignlik moa goe zin van tmoment dak ze pafn
Tekstn voe biograviën, in tidde van de Gewinn
Echter gin jinne kjié tekstn über bergn en hobbits
En die tekstn voe thof, zwigt er mie über
Soms zin ze machtig en klevver, en ton soms zin ze moa povver
Dedie verkwup ik ton ein minder mc's
Über een katte in ne zak gesprokkn, kgoa ze verliezn

Ik skrivve zoveel tekstn, zodak min zelvn buttn zin erè
Kpasseern puntjes ip de i en ôk zehn van zin ip deramita
Min linn weegn deure, ich ne stilo van ne Kilowatt
Watt voe in jun wurn, ze klapt van ip min blad tes waren ntwuk
Zimme zamme zoeme, negin zoeme, da doen wa dak wa
Wir skrivvn ip aar livvn om te vergelikkn en wir bereknn wollen tdoe je ntwa
Die beste cava, tis zelfste prumn
En zikke te doen da, klat da bliekn ut min penne, dak laatn vloein è
Dak loatn vermoain è, moen der nwuis aan snoein
Von moe je bluf moa groein, kbedoeln, ik bluf moa boein
En ik steekn in junne stoeln af,
Zeker gin toafels, doa sloak ip en doek de boel doavern
Kè jem, lik je matrasse ip jé bedde snachts in zaventem
Kzin gin van gent'em kzin nie van, kzin em, ken jem, moa ich bik zik majéfiek,
Da zik van zeggn, ziege verder, da's flappy keremesse-gem nur nevest zup-kerken ém
Je kunt er alleen moa komn, deur vré loate te penn

Wir smeltn kogels ich penn, wir kroakn je penn,
Wir klikkn sterben bicn, wir loatn je sjiékn ip tenn
Ich min rooie balpenn, ip je hebel lif geskreevn
Gezit getjiékend voe tleevn en gét er zeker gin 9
Ja, wir smeltn kogels ich penn, wir kroakn je penn,
Wir klikkn sterben bicn, wir loatn je sjiékn ip Tenn
Me minus rothaarigen balpenn, ip Leber lif geskreevn
Sie sitzen getjiékend boe tleevn und auf jeden Fall erhalten Gin 9


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten