Era - The Champions Songtext

Era - The Champions Übersetzung

O cari me mi amo
In morento impera
Cora me sentori
In movante ora
O cari me mi amo
In morento ave
Songtext-ubersetzung.com
O pero menti o
In peri menti ora

O peri menti o
In peri menta ora

Champions...

O cari mich mi amo
In morento impera
Cora mich sentori
In movante ora
O cari mich mi amo
In morento ave
Songtext-ubersetzung.com
O pero menti o
In peri menti ora

O peri menti o
In peri menta ora

Meister ...


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten