Blue Man Group - I Feel Love Songtext

Blue Man Group - I Feel Love Übersetzung

Ooh, it's so good
It's so good, it's so good
It's so good, it's so good

Ooh, I'm in love
I'm in love, I'm in love
I'm in love, I'm in love

Ooh, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love

I feel love
I feel love
I feel love

Ooh, fallin' free
Fallin' free, fallin' free
Fallin' free, fallin' free

Ooh, you and me
You and me, you and me
You and me, you and me

Songtext-ubersetzung.com
Ooh, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love

I feel love
I feel love
I feel love

Ooh, I'll get you
I'll get you, I'll get you
I'll get you, I'll get you
I'll get you

Ooh, what you do?
What you do? What you do?
What you do? What you do?

Ooh, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love

I feel love
I feel love
I feel love
...

Ooh, es ist so gut
Es ist so gut, es ist so gut
Es ist so gut, es ist so gut

Ooh, ich bin verliebt
Ich bin verliebt, ich bin verliebt
Ich bin verliebt, ich bin verliebt

Ooh, ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe, ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe, ich fühle Liebe

Ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe

Ooh, Fallin 'frei
Fallin 'frei, fallin' frei
Fallin 'frei, fallin' frei

Ohm, du und ich
Du und ich, du und ich
Du und ich, du und ich

Songtext-ubersetzung.com
Ooh, ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe, ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe, ich fühle Liebe

Ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe

Ooh, ich hole dich
Ich werde dich holen, ich hole dich
Ich werde dich holen, ich hole dich
Ich kriege dich

Ooh, was machst du?
Was tust du? Was tust du?
Was tust du? Was tust du?

Ooh, ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe, ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe, ich fühle Liebe

Ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe
Ich fühle Liebe
...


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten