Bepi & The Prismas - Paìs in festa Songtext

Bepi & The Prismas - Paìs in festa Übersetzung

De lóns ède l tendù
töt bianch muntàt di Alpini
Che stan an sa fa pò piö fregà
Dal temporàl come lotra ólta
Ü vènt cal fischiàa zo compagn dü danàt
In quàter a té zo l gazebo n dol prat
ma la Rossella lè ulàda vià, fò ssura a ü fó
O forse lìa ü càrpen comunque teh, ma la truàda che la dindunàa ligàda sura a ü ram cola corèsa (ma desmèt!) Porco Giuda, voi non ceravate!
Chantal e Jenny amò ala cassa
Perché i è bràe de pelà i ciòch
Töt prunt, Napo fò ai sò griglie
Al bar-becue l lo bat nisü
Ü lìter de bira ògne trenta menücc
Però chi strinù gnè tròp còcc gnè tròp crücc
e sö i alète spöl dì gnè bef, laùr de chef
Chèl sàbet che ma fàcc sö 60 kg de carne la biìt fò 8 lìter dai 4 del dopolmesdé a ndà ai dés (ma desmèt!) Porco cane, voi non ceravate!
Paìs in festa, bèl a laurà e a ciapanne gnà ü
Paìs in festa, cünte i forestèr
e pò cünte i indigeni
I indigeni i è chi co lòs dét in dol na? Ma no, Luciano, spiéghega a chèl gnurantù ché chi ca i è i indigeni. Gli indigeni sono gli abitanti del luogo, i è chi dol pòst!
A mars an sè truàcc
Per vèt chi fa gnì a fa casòt
Alberto ol prufesurì
Al vülìa ciamà chi gruppi alternativi
Lur brai e töt, ma ma ést i agn pasàcc
Leàcc i sò soci n sìa ché n quater gacc
Songtext-ubersetzung.com
Piötòst an fa amò ol liscio o digèi Nello Quando ghè stàcc ché lü ghera i màchine chi riàa fina zo ala stassiù, lè stàcc che Mèlga e la dicc che lü la düsìt fa quase 8 km a pè (ma desmet!) ma zio n pé nüt, voi non ceravate!
T-shirt ghè de fa fò i XL
Perciò n sla fa ndà bémpó töcc
Lulù ta sé öna bomba sessi
Pò a con dü gróp sota i melù
I sciùre chi a fàcc sö quintài de galète
I grégna de fa dientà rósse i sò s-cète
Ol Bepial fàe piö ècc e pò a piö bröt
La mama dela Titty e la Nives i è ndace zo piate piaténte, i ga dumandàt sal vülìa tastà i sò gale e pò ai sò frétole (ma desmèt). Ma ga sìet tè o crapa de ebano riàda dala Nigeria? No, e alura mutovoi non ceravate!
Paìs in festa
Cünte i forestèr e pò cünte i autoctoni
Spére pò de edìnne mia de autoctoni girà ala nòsta fèsta se ne no ndó a cà e töe sö l s-ciòp de mé pàder. Ma no! Luciano, spiéghega a chèl analfabeta ché cosa i è i autoctoni. Gli autoctoni sono gli abitanti nati in quel luogo, i è chi dol pòst!
Righèl elettrocarpentér,
all'occorrènsa pò a frér e marengù
ol dé c'al ga 'nvertìt la fase
ol misser al bötàa fò udùr de strì
L'Orchestra Gigliola la ülìa mèt fò i dagn
L'è 'ndàcia a finì a vì róss e a salàm
E 'l Piero l fa postegià töt fosforescént
Alvise addetto ala SIAE
'nturciù e pò brao de löcià
Giselle rapporti col comune
Rapporti super perchè i spaca i bale mai
A ggià spaca l vicino c'al vòdia 'l casòt
perchè 'n züga a mura e m'lo fa töta nòcc
Cèt, ceilà, quater a mé, giü per ü, trrrrr
Sìch, sés, vòt, töta, trì, cés, nove e novanta!

De Lons Ede die tendu
TOT bianch muntàt Alpini
Stan, dass ein sa macht wenig Pius Friese
Durch die zeitliche als Lotra Olta
Vent Ü cal fischiàa zo Kameraden dü Danat
In quater zo Tee der Pavillon n dol prat
aber Scarlett Lê ulàda weg, Fò ssura Fo zu ü
Oder vielleicht Lia ü Carpen jedoch teh, aber truàda die dindunàa ligada Sura ü ram Cola CORESA (aber Desmet!) Porco Judas, du ceravate nicht!
Chantal und Jenny liebte Flügel-Kasten
Weil es Brae de Pela die Cioch
TOT prunt, Napo Fò Grids Só
Die Bar-the Becue die Fledermaus Nisu
Ü Liter de bira Ogné dreißig menücc
Aber diejenigen, die Strinu gne trop trop Cocc gne crücc
Und sie wissen, die Aletes Spöl Tag gne bef, Chef de Laur
Chel Sabet aber, dass FACC Sö 60 kg Fleisch BIIT Fò 8 Liter von 4 bis dopolmesdé nei DES- (aber Desmet!) Porco Hund, du ceravate nicht!
País in der Feier, Bèl Laura und Herrin ciapanne ü
País in der Feier, cünte Forester
und einige einheimische cünte
Indigene i ist der Co LOS DET in dol na? Aber nein, Luciano, spiéghega denn er Chel gnurantù die ca i einheimisch ist. Die Eingeborenen sind die Einheimischen, die die dol Pfosten!
Ein Mars selbst ein truàcc
Um Tierarzt, der tut BNE Casot zu tun
Alberto ol prufesurì
Bei vülìa Ciama diesen alternativen Gruppen
Lur brai und TOT, aber es est agn pasàcc
Leàcc die Mitglieder weiß ich, was GACC a n c n yesa
Songtext-ubersetzung.com
Piötòst ein vor geliebt ol glatt oder Digei In Wenn GHE stacc weil lü ghera der Maschine jene feinen zo RIAA stassiù Flügel, lè stacc dass Melga und CCID, die vor dem Dusit Lü quase 8km pè (aber Desmet!), Aber ich n pé nüt, Sie ceravate nicht!
T-Shirt de GHE vor Fò XL
Deshalb n sla vor nei Bempo TOCC
Lulu ta se ona Bombe Geschlechter
Mit wenig GROP zu Dü Sota den blauen Merlan
Die sciure diejenigen in FACC Sö quintài de galète
Die Gregna de dientà vor weiß, dass ich die rote s-Cete
Ol Bepial Fae Pius usw. und wenig zu Pius Bröt
Die Mutter dela Titty und Nives i ndace zo piate piaténte, i ga dumandàt sal vülìa fühlt sich der Sturm, und ich weiß, das wenig ich weiß frétole (aber Desmet). Aber ga SIET Tee oder Crapa de Ebony Riada dala Nigeria? Nein, und Alura mutovoi nicht ceravate!
País Fest
Cünte Forester und einige einheimische cünte
Spere wenig de edìnne meine Eingeborene haben Flügelspieler NoSta Fest ging er nicht Ndo zu CA- und Zehen Sö l s-Chop-de mé Pader. Aber nein! Luciano, spiéghega zu Chel Analphabeten weil das, was heimisch ist. Die Einheimischen sind die Menschen in diesem Ort geboren, der Beitrag ist, die dol!
Righèl elettrocarpentér,
all'occorrènsa wenig zu Frer und marengù
ol dé dort an ga 'nvertìt Phase
ol Messer zu bötàa Fò udùr de STRI
The Met Orchestra Gigliola die Ulia Fò die Dagn
Das ist 'ndàcia endete Vi Ross und salam
Es ist Piero macht die postegià TOT Fosforescent
Alvise Begleiter Flügel SIAE
'Nturciù und wenig Brao de Locia
Giselle Beziehungen mit dem Gemeinsamen
Berichte Super weil die spaca der Ballen immer
Ein ggià spaca die dort in der Nähe bei VODIA 'l Casot
weil 'n Zuga an Wänden und m'lo vor Tota NOCC
Cet, Keila, quater in mé, unten ü, trrrrr
Sich, SES, VOT, Tota, Tri- CES, neun und neunzig!


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten