Hannelore Bedert - Au Revoir Songtext

Hannelore Bedert - Au Revoir Übersetzung

Gie zie min knipoag e min lekske
gie ziet het aike langs min wang
gie zie min kietel e min vrijke
minne 'stil moar' vo minnen bang

minne verschiet nie a 't ne ke slecht goa
minnen "t kom allemaal wel goe'
moar oek min 'toon mi toch waorom
wan 'k wete echt nie hoe da 't moe

gie zien min stokske om mee te vrijen
gie zie min keppedoze kleer
gie zie min 'oe' en minnen 'aa'
en doe mi astenblieft geen zeer

mo gie ziet oek min vulste plekske
ik de knikker, gie de stront
en ip de meste van oes doagen
wil de 'k da gie nie bestond

gie zie min 'wa edde gedaoen'
en minnen 'nee, 'k moet et nie wet'n'
Songtext-ubersetzung.com
gie zie olles woar da 'k ik zot van word
en ola wa 'k wil verget'n

gie zie vijvers zonder woater
woard elken hond e in gepiest
en ge bewoaert mi moart tot loater
mo ge weet nie wa da 'j verliest

mo gie ziet oek min vulste plekske
ik de knikker, gie de stront
en ip de meeste van oes doagen
wilde 'k da gie nie bestond

gie, gie zie de nacht zonder verlang'n
gie, gie zie de koater na de win
en wete, ip de meeste van oes doagen
e'k oltid bie een ander will'n zin

dus da j'et moar moet zien te red'n
da 'k genen tid meer e voor u
ik zen uwen 'aur revoir'
en gie minne 'salut'

Gie mehr sehen knipoag e min lekske
GIE sieht entlang minus Wange aike
siehe GIE mehr kitzeln e min vrijke
Liebe schweigt moar 'vo minuses Angst

Liebe nie ein 't ne ke schlecht goa offing
Mermaids 't kommen alle sein goe'
moar oek min Ton mi sowieso waorom
wan 'k kann wirklich wissen, wie nie da' t müde

siehe GIE mehr stokske zu machen Liebe
GIE mehr sehen keppedoze Kleer
siehe GIE mehr 'oe' und Nachteile 'aa'
und Beeinträchtigen mi nicht sehr blieft

mo Strategie oek sieht mehr vulste Plekske
Ich Marmor, Strategie Scheiße
und ip die meste von OES doagen
will 'k nie da Strategie bestand

siehe GIE min wa gedaoen verbrachte '
und Nachteile "Nein", k muss et nie Wet 'n'
Songtext-ubersetzung.com
GIE siehe olles WOAR dass 'k Ich bin verrückt
und ola wa 'k will verget'n

GIE siehe Teiche ohne woater
woard jeden Hund in e gepinkelt
und man bewundert aert mi moart zu loater
mo ge weet nie wa da 'verliert j

mo Strategie oek sieht mehr vulste Plekske
Ich Marmor, Strategie Scheiße
und ip doagen meisten OES
wilden 'k nie da Strategie bestand

GIE GIE die Nacht ohne verlang'n sehen
GIE GIE koater nach Sieg sehen
und kann wissen doagen ip meisten OES
e'k oltid bie andere will'n Satz

Also da j'et moar muss red'n
da 'k Gene für Sie mehrere E-Mail tid
Ich dein Zen 'aur revoir'
logie und die Liebe "salut"


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten