Al Sirat - Tryb Songtext

Al Sirat - Tryb Übersetzung

"Kim jesteœ? Co robisz? Ile ci p³ac¹?
Dla kogo pracujesz? Z kim sypiasz? Co pijesz?
Jakim jeŸdzisz wozem? Czy widzia³eœ mój?
Mi³o by³o poznaæ, mo¿e kiedyœ skorzystam!"
Nie chcê ju¿ biec, nie chcê ju¿ biec, nie mogê!
Nie chcê ju¿ biec, a nie wiem jak zatrzymaæ siê!
NIE TAK! NIE TAK!
NIE TAK
widzê ten œwiat, rozdam swój czas,
prze¿yjê go!
NIE TAK! NIE TAK!
NIE TAK
odbieram to, postrzegam z³o,
jak mówi¹ ci:
"¯yj do po³owy, jak jeszcze jeden tryb!"
"Pokorne cielê, synu, dwie matki ssie!
Nie okazuj uczuæ, nie dasz zraniæ siê!
Masz zostaæ kimœ, a nie tak jak ja,
zbyt ciê¿ki kamieñ wci¹¿ pod górê pchaæ!"
NIE!
"ZOSTAW SOBIE DRZWI! ZOSTAW SOBIE DRZWI!
Przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!
Songtext-ubersetzung.com
Zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy
statek zacznie ton¹æ, ci¹gn¹c ciê w odmêty!"
"ZOSTAW SOBIE DRZWI! ZOSTAW SOBIE DRZWI!
Przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!
Zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy
statek zacznie ton¹æ...
Ja dobrze wiem co chcê z ¿ycia dla siebie.
Nie proœ, bym wci¹¿ drogê wybiera³ tak jak chcesz!
NIE TAK! NIE TAK!
NIE TAK [...]

[Solo: Cola]
[solo: sYn]

"Kolejny rok, ty wci¹¿ nie zmieniasz siê.
Móg³byœ t³uc ju¿ kasê, zamiast ¿yæ mrzonkami!
Myœla³em jak ty, lecz teraz wiem ju¿, ¿e
najwa¿niejsze to: ZJE¦Æ, WYPIÆ, ZER¯N¡Æ SWOJ¡ BABÊ!"
Nie zdusisz mnie swym ¿alem, nie, nie mo¿esz!
Przespa³eœ czas, lecz przestañ tym obci¹¿aæ mnie!
NIE TAK! NIE TAK!
NIE TAK
[...]

"Wer bist du ??? Was machst du? Wie Sie p³ac¹?
Wer Sie arbeiten? Wer schlafen Sie? Was trinken Sie?
Was Sie denken, es ?? Auto? Ist er sah ?? meine?
Mi³o war, zu poznaæ, wenn Sie ?? können Ich würde verwenden "
Ich will nicht länger laufen, will nicht mehr laufen, ich kann nicht!
Ich will nicht mehr laufen, und ich weiß nicht, wie es zu stoppen!
NEIN JA! NEIN JA!
NEIN JA
?? Ich kann das Licht, die Hand Ihrer Zeit zu sehen,
prze¿yjê es!
NEIN JA! NEIN JA!
NEIN JA
Ich erhalte es, ich sehe z³o,
wie mówi¹ Sie:
"YJ auf halbem Weg, als einen anderen Modus!"
"Humble Körper, mein Sohn, saugt zwei Mütter!
Nicht anzeigen uczuæ, zraniæ Sie geben nicht auf!
Sie haben zostaæ die ??, und nicht, wie ich es tue,
Auch wci¹¿ ciê¿ki einen Stein bergauf pchaæ! "
NEIN!
"Lassen Sie die Tür! Lassen Sie die Tür!
Denn immer, was ?? Sie können Handschlaufe urwaæ!
Songtext-ubersetzung.com
Schützen Sie sich vor, dass ?? móg³ entkommen, wenn
Schiff beginnt ton¹æ, Sie in die Tiefe zerren! "
"Lassen Sie die Tür! Lassen Sie die Tür!
Denn immer, was ?? Sie können Handschlaufe urwaæ!
Schützen Sie sich vor, dass ?? móg³ entkommen, wenn
Schiff beginnt ton¹æ ...
Ich weiß genau, was er für sich selbst aus dem Leben will.
Kein Pro ??, ich wci¹¿ Straßen wybiera³ wie Sie wollen!
NEIN JA! NEIN JA!
NEIN JA [...]

[Solo: Cola]
[Solo: SYN]

"Ein weiteres Jahr, wci¹¿ Sie nicht ändern.
Móg³by ?? t³uc bereits Kase, statt ¿Yae Rohr träumen!
Wir ?? la³em wie Sie, aber jetzt weiß ich schon, dass
die wichtigsten sind: ZJE | Æ, WYPIÆ, ZER¯N¡Æ SWOJ¡ babe "!
Sie zdusisz mich nicht seine ¿aber ich weiß nicht, kannst du nicht!
Przespa³e ?? Zeit, aber beenden die obci¹¿aæ mich!
NEIN JA! NEIN JA!
NEIN JA
[...]


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten