AMO - Jak tank! Songtext

AMO - Jak tank! Übersetzung

Prichádzajú sem ludia akých nevídali,
Berú rap a ani sa nepítali,
Chcú ho pre seba, no asi nečítali,
Nápis na dverách sáli, dnu; smú len stáli... tak von.
Buzeranti radi menia šaty,
Nejde im o flow, text, o Dja a jeho katy,
O brejkerov freez, obraty, trend drží opraty, sú nami osratý.
Kam sa cpete, dnes tu vás nikto nechce,
Rap tu bol aj vtedy keď ho z vás nikto nechel.
Tak nehraj ochotu, vieš sám sa tým tresceš,
Jak nadšenec hráš to, jak interpret len keš chceš.
Nás berú niektorí, nás neberú niektorí aj,
Robíme to však pre tých ktorí sa roky vyznajú, hraj
DJ pre ludí blízkych a tí čo to cítia, sa chytia... ostatným ukzujem riť ja.
NS, Midi a Vec, Kontrafakt,
Druhá Strana, H16 a Skank Funk,
Songtext-ubersetzung.com
Moja Reč, zverina punk, sú jak tank, ti-títo trafili terč
HipHop. Sk, art Radio FM,
Reserve07, writepower, 90bpm.
Burner, RoofTop majú tlak, títo reafili terč.
Qwasit X, Stred, break fans,
A ne len oni Už roky, reprezentujú brejk dance!
Tak jak grafitti Mutants, Camel, Sorta a Rascals dnes. Tí to Trafili terč.
Jak dtk, dck, whc, swd, kgb, bsa, bma, cl, Dodali tvary kultúre celej.
Tak dodnes niektorí sú tu, lebo hip hop je mladý a týmto nejde len o hru. Tu
Chcú dnu tupci aby zarobili,
A tých čo si to zaslúžia by ste potopili.
Radšej zamyslite sa kto je svoj a kto to silí.
Tak bacha mladý, aby ste kultúru nezradili...

Nuly čo sa striedajú a strielajú no nemajú terč. Majú pech a neskôr odídu preč. Nuly dostali pristor, no ne všetky našli svoje miesto. Máte 24 hodín za jeden ďeň. A vrie to. Medzi nami - stálimi mennami. Tak čo tu chceš, si trochu zvedavý na hiphop čo ti predali. Noha na pedáli a dole kopcom. Dneska sa nevyznáš, a zajtra už chceš mi byť vodcom. Kroť svoj apetít a precíť - elementy. Potom možno pôjdu z pera dáke vety a k veci. A dovtedy pre mená ste stále deti toys. Alebo čuráci, nuly ktoré zamenili svoj kroj. Prichádzajú takí sme tu pred tým nevídali. Daktorí zostali, zostárli, ostatní sa zas rozsipali, Vela fetu do hlavy a vela cti. Došli sem jedinci plniac sny. Došli sem - - prestreli si sami, myslici že môžu, podľa počtu svojich známich. Tlačia napílu. nevedia že tlačia nesprávnych majú iné ciele ako my akosi mám na Vás nos. Neviete dosť! Vy ste kto? Veľa chcete málo dali ste, dajte viac ako je tento gýč a budete na guestliste. Rovanko ako my v Babylone väzni ste, hlavne sa neznične kôli jednej pesničke.
ISTE SME TERAZ TU ZA AMO TRAFILI TERČ
ISTE SME TERAZ MY ZA AMO TRAFILI TERČ

Sie kommen hierher, was die Leute gesehen,
Sie nehmen die Rap und sogar nepítali,
Sie wollen es für mich, aber wahrscheinlich nicht lesen
Schild an der Tür Saline Datum; Sie dürfen nur gerade passiert ... so heraus.
Cocksuckers wie Kleidung zu wechseln,
Es geht nicht um sie fließen, wird der Text von Dja und seine Henker,
Die brejkerov Einfrieren dreht, hält die Zügel der Trend uns osratý.
Wo sich heute stopfen, dass niemand Sie will,
Rap war hier auch, wenn Sie einen von euch verlassen.
So spielen sie nicht die Bereitschaft wissen selbst tresceš Team.
Wie Enthusiasten Sie spielen, wie Sie nur Cache interpretieren wollen.
Nehmen Sie uns einige, wir nehmen nicht zu einigen.
Wir tun, aber für diejenigen, die jahrelang spielen gestanden
DJ für die Menschen in der Nähe und diejenigen, die es sich an, zu fangen ... Mehr ukzujem ass Selbst.
NS, Midi-Fall Kontrafakt
Die zweite Partei, H16 und Prostituierte Funk,
Songtext-ubersetzung.com
Meine Rede, Spiel Punk sind als Tank, ti-sie das Ziel zu treffen
HipHop. SK, Kunst FM Radio,
Reserve07, writepower, 90bpm.
Brenner Dach haben Druck, sie reafili Ziel.
Qwas X, Med, brechen Fans.
Und nicht nur sie schon seit Jahren, stellen Break Dance!
Mutants als Graffiti, Kamel, Geschmack und Rascals heute. Diejenigen, die das Ziel getroffen hatte.
Als DTK, DCK, WHC, SWD, der KGB, BSA, BMA, cl, fügten sie hinzu ganze Kultur Formen.
Also heute einige sind hier, weil Hip-Hop ist ein junges und das ist nicht nur ein Spiel. hier
Sie wollen Narren Tag verdienen,
Und diejenigen, die es verdienen würde gesunken sein.
Sie denken, besser über ist, die verheiratet ist und wer nicht wächst.
So sehen junge Kultur zu verraten ...

Zeros, die abwechselnd zu schießen, aber nicht ein Ziel haben. Sie haben Glück, und dann aufhören. Der Raum bekam Null, aber nicht alle finden ihren Platz. Sie haben 24 Stunden an einem Tag. Und es kocht. Zwischen uns - Stalin Menno. Also, was wollen Sie, ein wenig neugierig zu Hip-Hop, was ich verkauft. Fuß auf dem Pedal und bergab. Heute ist ungewohnt und morgen möchte ich nicht mehr ein Führer zu sein. Kontrollieren Sie Ihren Appetit und warum - Elemente. Dann vielleicht gehe ich eingepfercht Dake Sätze und auf den Punkt. Und inzwischen die Namen sind Sie immer noch Kinderspielzeug. Oder Sauger, Null sein Kostüm zu erlösen. Der Weg Wir kommen hier vor sich gesehen. Einige sind gehalten, alterte, der andere wiederum rozsipali Vela genau in den Kopf und viel Ehre. Sie kamen hier Menschen erfüllen Träume. Sie kamen hier - - breiteten sie sich, zu denken, dass sie können, entsprechend ihrer Anzahl bekannter. Gedruckt Getränk. nicht bewusst, dass das Unrecht, das sie haben andere Ziele gedruckt, wie wir auf der Nase irgendwie bekam. Sie wissen nicht genug! Wer sind Sie? Viele wollen Sie ein wenig zu geben, diesen Kitsch übernehmen und Sie werden guestliste. Ebenso bei uns als Gefangene in Babylon Sie, besonders die Zerstörung nicht Koli Lieder.
ISTE, wir sind jetzt hier in AMO das Ziel getroffen
ISTE, wir sind jetzt mein Ziel für AMO TRAFILATI


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten