Airija - Kaip vakar Songtext

Airija - Kaip vakar Übersetzung

Gráþau namo ir vël kaip vakar
Su liûdesiu ir neviltim
Kaip naðtà neðdamas vienatvæ
Karðta kraujuojanèia ðirdim

Ir vël kaip vakar laukiu paukðèio
Debesø baltais sparnais
Gal nuskraidins á melsvà aukðtá
Gal man sparnus iðskleisti leis
Songtext-ubersetzung.com

Ir rodos skrisèiau nesileisèiau
Plasnoèiau kupinas jëgø
Man þvaigþdës saulë ðviestø skaisèiai
Ir uþsimirðèiau kad esu

Esu sudegintas ir vienas
Ðitam liepsnojanèiam mieste
Tarp keturiø betono sienø
Bandàs prisijaukint save

Grath nach Hause und wieder wie gestern
Mit Traurigkeit und Verzweiflung
Wie belastet neðdamas vienatvæ
Hot kraujuojanèia ðirdim

Und wieder wie gestern freuen uns auf Vögel
Wolke von weißen Flügeln
Vielleicht bläulich fliegen auf die Höhe
Vielleicht werde ich die Flügel machen iðskleisti
Songtext-ubersetzung.com

Und es scheint, skrisèiau nesileisèiau
Plasnoèiau mächtig an Kraft
Ich þvaigþdës Sonne ðviestø skaisèiai
Und ich bin uþsimirðèiau

Ich bin ausgebrannt und ein
Ðitam liepsnojanèiam Stadt
Unter den vier Betonwänden
Band prisijaukint selbst


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten