DJ Nagureo - Moment (feat. Songtext

DJ Nagureo - Moment (feat. Übersetzung

Nuneitoiki na
Nada sokomi anuyoni
Sonokuchi bebusa
Merotochi meba kanjiyo de
ehm shinji sa sedo hodomotsuiotsude
Neki shimete imatsudomi
Songtext-ubersetzung.com
Kono shounta hm owatashio
Houmjoowa nina kutei
Just make a real Moment
Itsudo shiujitsu wa
Otomiwa metsuiki adaku
Unodomena i nadaa
Skino tamedade shitsumete, ahiyea

Nuneitoiki und
Nada sokomi anuyoni
Sonokuchi bebusa
EBA Merotochi kanjiyo de
Ehm Shinji sa sedo hodomotsuiotsude
Überprüfen shimete imatsudomi
Songtext-ubersetzung.com
Kono shounta hm owatashio
Houmjoowa'm Tei
Nur einen echten Moment
Itsudo shiujitsu der
Otomiwa metsuiki Adaku
Unodomena i Nadaa
Skino tamedade shitsumete, ahiyea


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten