De Kast - In Nije Dei Songtext

De Kast - In Nije Dei Übersetzung

De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang
Mar 't nimt in kear
Wes mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin
refr.:
Jou my dyn han, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn han, hjir is myn hert
Songtext-ubersetzung.com
'k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei
'k Kaam net ut e rie, it paed dat ik gie, it wie sunder ein
De tiid dy't der wie, it hert dat ik hie, it wie fersein
'k Ha my oan dy jun, mysels yn dy fun, 'k gebjin op e nij
Leafde hat wun, twa minsken bun, mar fugelfrij
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin
refr.
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

Die Nacht ist foarby die sinne Frij hier ist, omheech annotiert
Aanst wurdt es dei, ist die moarn nij, um Stean reflektieren
Es libben, die ironisch, sie zu lang shen wartet
Mar 't NIMT in Kear
Wes März nur Angst, waren nea fürchte, es hoecht nur mear
Der sil Gjin dei begjinne, ich habe gerade durch dy bin
Gjin oerwurk foar uns rinne, sunder sin
refr.:
Du bist mein han dyn, dyn Sie my deer
ASTO es doarst Mai meinen
Hjir ist myn han ist hjir mein Herz
Songtext-ubersetzung.com
'K Jou myn bestean oan dy
Lange denen sie und Käld tsjuster kommt aanst dei
Fynt es ljocht syn Molke, yn in Nije dei
'K Kaam nur ut e rie, PAED ich es logie, die aufsprengen es EIN
Die tiid dy't von denen es Rehe I hie, denen es fersein
'K Ha meiner oan dy Jun, mysels yn dy Spaß,' k gebjin e nij
Leafde hat wun, twa minsken bun, March fugelfrij
Der sil Gjin dei begjinne, ich habe gerade durch dy bin
Gjin oerwurk foar uns rinne, sunder sin
refr.
Lange denen sie und Käld tsjuster kommt aanst dei
Fynt es ljocht syn Molke, yn in Nije dei


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten