Capercaillie - Aignish Songtext

Capercaillie - Aignish Übersetzung

An ciaradh m'fheasgair 's mo bheath' air claoidh
Mo rosg air dunadh 's a' bha\s gun chli.
Stiuir cu\rs' an lar leam gu Eilean ciatach
Gu Aignish sgiamhach far an d'a\raich mi.
Songtext-ubersetzung.com
An sin gun ca\irich sibh mi 'san fho\d
A measg mo cha\irdean 's mo shinnsrean co\ir,
Ri tonnan ba\rr-gheal a' bualadh tra\ghad
'S ri machair Aignish nan laoigh 's nam bo\.

Ciaradh m'fheasgair 'my bheath' claoidh
Meine ROSG Schließung einer Kuh \ s seine linke Pistole.
Rad cu \ rs ', was ich gu Eilean ciatach gesunken
Gu Aignish sgiamhach angegeben \ raich mi.
Songtext-ubersetzung.com
Die Pistole ca \ irich Sie mi 'sub \ d
A unter meinen s \ irdean 'my shinnsrean co \ ir,
Ri tonnan I \ rr hell bis "trifft tra \ Gad
S ri Machair Aignish nan laoigh 's nam bo \.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten